Siirry sisältöön

Missä tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiviin voidaan koronavirusepidemian vaatiessa soveltaa työaikaan, vuosilomaan ja irtisanomisaikaan liittyviä poikkeustoimenpiteitä?

16.6.2020 alkaen poikkeuksia ei voida soveltaa enää missään tehtävissä, koska hallitus kumosi poikkeuksia koskevat valmiuslain käyttöönottoasetukset.

Poikkeustoimenpiteitä voidaan soveltaa

  • terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) ja asetuksessa (564/1994) tarkoitettuihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin sekä ammattihenkilön tehtävissä toimimiseen säädetyt edellytykset täyttäviin henkilöihin, joita ovat
    • lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, laboratoriohoitajat, fysioterapeutit, röntgenhoitajat, proviisorit, farmaseutit ja lähihoitajat.
  • Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015) ja – asetuksessa (153/2016) tarkoitettuihin ammattihenkilöihin, joita ovat
    • sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit, kuntoutuksen ohjaajat sekä lähihoitajat, lähihoitajan tutkintoa edeltäneen kouluasteisen tutkinnon suorittaneet kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskenteleviin muuhun ammatilliseen henkilöstöön kuin ammattihenkilölaeissa tarkoitettuihin ammattihenkilöihin, joita ovat
    • mm. laitoshuollosta, logistiikkapalveluista ja pesulapalveluista, välinehuollosta, teknisestä huollosta, ruokahuollosta ja potilasruuan kuljetuksesta sekä turvallisuuspalveluista ja ATK –tuesta vastaavat työntekijät, sekä lääkehuollon kokonaisuuteen kuuluvissa erilaisissa tehtävissä toimivat muut kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Myös edellä tarkoitetuissa tehtävissä toimiviin voidaan koronavirusepidemian vaatiessa soveltaa työaikaan ja vuosilomaan liittyviä poikkeustoimenpiteitä.

  • Näitä poikkeuksellisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, mikäli tilanne ei ole hallittavissa säännönmukaisin toimivaltuuksin.