Siirry sisältöön

Keitä kaikkia tartuntatautilain 48 a §:n edellyttämä vaatimus covid-19-suojasta koskee?

Tartuntatautilain 48 a § koskee vain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ei esimerkiksi varhaiskasvatusta tai muutakaan sivistystoimen alaisuuteen koskevaa toimintaa.

Työnantajan tulee edellyttää riittävää suojaa Covid-19-taudin vakavaa muotoa vastaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kaikissa sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Vaatimus covid-19-suojasta kohdistuu nimenomaisesti tehtäviin, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski nimenomaan niille, jotka ovat kaikkein altteimpia covid-19-taudin vakavalle muodolle.

Säännöksen perusteluiden mukaan sosiaalihuollon palveluilla tarkoitettaisiin sosiaalihuoltolain 14 §:ssä sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja sosiaalihuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluilla tarkoitettaisiin terveydenhuoltolaissa sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 2 §:ssä määriteltyjä terveydenhuollon palveluja.

Suojaa edellytetään:

Säännöksen perusteluiden mukaan tehtävillä tarkoitetaan (HE230/2021 vp (s. 29 – 30) kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpiteitä, joissa asiakkaalla tai potilaalla olisi covid-19-taudin tartuntamekanismit tuntien mahdollisuus altistua kyseiselle taudille.

  • Sääntely ei siis rajoittuisi pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviä hoitavaan henkilöstöön, vaan se koskisi myös esimerkiksi sellaisissa siivous- tai ruokahuollon tehtävissä toimivia henkilöitä, jotka tehtäviään hoitaessaan voisivat aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle covid-19-tartuntariskin esimerkiksi ollessaan hänen kanssaan samassa tilassa tai huoneessa.

Suojaa edellytetään myös:

  • sellaisissa tehtävissä toimivilta, jotka eivät ole suorassa lähikontaktissa asiakkaaseen tai potilaaseen, mutta jotka voisivat levittää tartuntaa edelleen sellaiseen henkilöstöön, joka työskentelisi tehtävissä, joihin sisältyisi lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille ja potilaille.Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi tietyn terveyskeskuksen tai sairaalan osaston henkilöstö tai muut saman sosiaalihuollon asumisyksikön työntekijät, jotta asiakkaiden ja potilaiden riski saada tartunta olisi mahdollisimman pieni.

Tartuntatautilain 48 a § koskee myös kotiin vietäviä palveluita, mm. kotihoitoa ja henkilökohtaista apua.

Covid-19-suojaa EI voida edellyttää:

  • tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskentelevä henkilö toimii esimerkiksi taloushallinnossa tai sairaalan keittiössä sellaisissa tehtävissä, joihin ei sisälly ollenkaan covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden tapaamista.

Tartuntatautilain 48 a § ei koske varhaiskasvatusta eikä muutakaan sivistystoimen alaista toimintaa.