Siirry sisältöön

Jos työntekijä on todettu työkyvyttömäksi ennen palkanmaksun keskeytymistä ja sairauspoissaolo jatkuu edelleen 1.2.2022, tuleeko työnantajan maksaa sairausajan palkkaa myös siltä ajalta, kun palkanmaksu muutoin olisi keskeytetty?  

Työoikeudessa puhutaan ns. aikaprioriteettiperiaatteesta, jota sovelletaan mm. selvitettäessä työntekijän oikeutta palkkaan kahdesta eri syystä johtuvan poissaoloperusteen sattuessa päällekkäin.

Poissaolon perustetta ja sen vaikutusta arvioidaan ensimmäiseksi alkaneen syyn perusteella. Esimerkiksi työntekijän palkallisen sairauspoissaolon aikana alkanut lakko ei keskeytä palkanmaksua.

On myös mahdollista, että työnantaja ilmoittaa palkanmaksun keskeytyksen alkavan tietystä ajankohdasta lukien, ja työntekijän sairausloma alkaa tämän ilmoituksen jälkeen, mutta ennen keskeytyksen alkamista. Tällaisenkaan tilanteeseen ei ole otettu lainsäädännössä kantaa.

Korkein oikeus (KKO 1997:121) on arvioinut tapausta, jossa työnantaja oli antanut lomautusilmoituksen, ja työntekijän sairausloma oli alkanut ilmoituksen antamisen jälkeen, mutta ennen lomautuksen alkua.

Korkein oikeus katsoi, että kun lomautus oli alkanut lomautusilmoituksen mukaisesti, työnteon keskeytys johtui lomautusaikana lomautuksesta, ei sairauslomasta. Siten työntekijällä ei ollut lomautusajalta oikeutta sairausajan palkkaan.

Vastaavaa sääntöä voitaneen soveltaa myös tilanteissa, joissa palkanmaksu keskeytetään tartuntatautilain 48 a §:n perusteella. Viime kädessä asia ratkeaisi tuomioistuimen päätöksellä.