Vaikuttamistyö

JHL vaikuttaa koulutukseen liittyviin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta. Ammatillinen koulutus on JHL:lle tärkeää.

JHL:n koulutuspolitiikka painottuu erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi työssä olevien ammatillinen täydennyskoulutus ja koulutukseen innostaminen on keskeistä.

Yhdenvertainen oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen mahdollistaa jokaisen yksilöllisen kehittymisen, edistää aktiivista kansalaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä, ja ylläpitää ja kehittää laadukasta työelämää. JHL seuraa ja kehittää aktiivisesti osaamisen kehittämisen tapoja.

Seuraa JHL:n koulutuspoliittisia kantoja Twitterissä: @jhlkopo

Liitto seuraa jatkuvasti eri ammattialojen kehitystä ja työelämän osaamisen tarpeita sekä jäsentensä tilanteita, ja pysyttelee ajan tasalla näihin vaikuttavista rakenteellisista, lainsäädännöllisistä ja koulutuspoliittisista muutoksista. JHL vaikuttaa koulutukseen liittyviin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta siten, että tehtävät päätökset ja muutokset olisivat JHL:n tavoitteiden ja jäsenten etujen mukaisia.

JHL tukee osaamisen vertailtavuutta kansainvälisten osaamisen viitekehysten (EQF ja NQF) ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) kautta.

JHL tahtoo vaikuttaa myös koulutuspolitiikkaan.

Lue ammattiliiton Koulutuspoliittiset tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023.

JHL on aktiivinen vaikuttaja

JHL:n jäseniä on mukana kymmenissä Opetushallituksen koordinoimissa osaamisen ennakointiryhmissä. Ne kehittävät alakohtaisesti tutkintojen sisältöjä ja koulutusaloja sekä tekevät koulutusmäärien ennakointia.

Liiton edustajia on mukana myös useissa tutkintojen perustetyöryhmissä, sekä valtakunnallisissa osaamisen ennakointihankkeissa.

JHL:n koulutuspolitiikassa yhdistyvätkin jäsenistön tuoma käytännön osaaminen ja liiton vahva rooli koulutuksen ja osaamisen kokonaisuuksien kehittäjänä.

JHL tekee myös jatkuvaa verkostotyötä oppilaitosten ja päättäjien sekä koulutuspolitiikan keskeisten tahojen ja koulutuspoliittisten vaikuttajien kanssa (mm. Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työväen sivistysliitto TSL, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja muut keskusjärjestöt ja ammattiliitot).

JHL ja ammatillisen koulutuksen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen reformilla tavoitellaan entistä osaamisperusteisempaa ja laaja-alaisempaa ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta, joka paremmin vastaisi opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

Reformin yhteydessä uudistetaan mm. ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja ohjausta, järjestäjärakenteita ja tutkintojärjestelmää. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi laiksi, joka koskee sekä nuoria että aikuisia.

JHL on ollut mukana työelämän vaikuttajana lainsäädäntötyössä reformiprosessin alusta asti. Liitto on antanut lausuntonsa hallituksen lakiesitykseen niin liiton nimissä, kuin keskusjärjestötasollakin.

JHL:n lausunto Hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 39/2017

SAK:laisista liitoista juuri JHL:n edustamat ammattialat ovat niitä, jotka voimakkaimmin ovat sidoksissa julkiseen ammatilliseen koulutukseen. Siksi lakiuudistukseen vaikuttaminen on erityisen huomion alla JHL:ssä. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2018.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä myös tutkinnot uudistuvat, ja JHL on edustettuna myös useissa JHL:läisten alojen tutkintojen perustetyön ohjausryhmissä. Tiettyihin tutkinnon perusteisiin on tulossa myös uudistuksia JHL:n aloitteen pohjalta. Tutkintojen määrät vähenevät puoleen, ja rakentuvat jatkossa entistä laaja-alaisimmiksi osaamisalojen kautta.

JHL on myös mukana Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiuksia nuorten ohjaamiseen työssä. Hanke myös pyrkii kehittämään työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, kun ammatillinen koulutus uudistuu.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee vahvasti hankkeen toteutusta.

Osaamisen kehittäminen

Nopeasti muuttuva työelämä asettaa uusia vaatimuksia varsinkin ammatilliselle aikuiskoulutukselle. Osaamisen kehittämisestä on tullut työntekijälle tärkeä keino huolehtia omasta työmarkkinakelpoisuudestaan. Jokaisella työntekijällä iästä, asemasta tai työtehtävistä riippumatta on oikeus kehittyä työssä ja ylläpitää ammattitaitoaan. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa sitä, että omaa osaamista päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.

Työnantajan on tarjottava koulutusta ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Erityisen tärkeää tämä on muutostilanteissa. Yhteistoimintalain mukaan työntekijällä on oikeus vaatia perusteluita, jos hänelle ei tarjota mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Osaava henkilöstö on myös työnantajan etu!

JHL:n mielestä Suomen koulutusjärjestelmän pitää tarjota sekä nuorille että aikuisille laadukasta ja monipuolista koulutusta, joka on työelämälähtöistä. Järjestelmä ei saa rajoittaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Koulutuksen resursseista pitää huolehtia kaikilla koulutusasteilla. Samalla on pidettävä huolta siitä, että koulutusohjelmissa hankittu osaaminen on aitoa ja merkityksellistä. Koulutuksen pitää olla saavutettavaa ja yhtä hyvää kaikkialla Suomessa.

JHL toimii monissa työryhmissä ja toimikunnissa, joissa käsitellään osaamisen kehittämistä. JHL on pitänyt esillä muun muassa koulutusten työelämälähtöisyyttä ja hyvää laatua, opiskelijoiden oikeusturvaa ja kelpoisuusehtojen hallittua kehittymistä. JHL:n mielestä koulutus ei saa kasautua harvoille ja valituille, vaan jokaisella on oikeus osaamiseen.