Osaamisen ennakointiryhmät

JHL on mukana kehittämässä suomalaista koulutusta.

Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen reformin myllerryksessä moni asia koulutuspolitiikassa muuttuu. Entiset tutkinto- ja koulutustoimikunnat muuttuvat toimialoittaisiksi työelämätoimikunniksi ja osaamisen ennakointiryhmiksi. JHL:n edustajia on monissa näistä toimielimistä.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä. Nämä ryhmät korvaavat entiset koulutustoimikunnat.

Ennakointiryhmillä on monia tehtäviä. Ennakointitiedon pohjalta ryhmien tulee muun muassa varmistaa ammatillisen koulutusjärjestelmän kattavuus ja uusiutuva työelämälähtöisyys. Ryhmät myös tekevät aloitteita ja kehittämisehdotuksia ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi opetushallinnon viranomaisille.

Ryhmät myös tekevät koulutuksen järjestäjille aloitteita ja ehdotuksia ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi. Tarkoitus on ottaa huomioon esimerkiksi eri koulutustasojen vuoropuhelu ja työelämälähtöisyys. JHL on edustettuna useassa ennakointiryhmässä. Ennakointiryhmät voivat koota omia alakohtaisia asiantuntijaverkostojaan työnsä tueksi. Näihin asiantuntijaverkostoihin haemme edustajat työelämästä.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointia tukevasta ohjausryhmästä. Ennakointiryhmät on asetettu ajalle 1.1.2017–31.12.2020.

Ennakointiryhmät kokoavat tuekseen asiantuntijaverkoston, johon tarvitaan alan kehittämisestä ja ennakoinnista kiinnostuneita ammattilaisia.

Ennakointiryhmien tehtävät

  • osallistua laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin erillisiin ennakointihankkeisiin, jotka liittyvät ennakointiryhmän tehtävään
  • analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen
  • tehdä aloitteita tai suosituksia opetus‐ ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjille ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi
  • kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot
  • tuoda havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja tehdä niihin liittyviä tutkimus‐ ja kehittämisehdotuksia