JHL koulutuksen toimikunnissa ja osaamisen ennakointiryhmissä

JHL:n koulutuspolitiikassa yhdistyvät jäsenistön tuoma käytännön osaaminen ja liiton vahva rooli koulutuksen ja osaamisen kehittäjänä.

JHL:n jäseniä työskentelee kaikilla koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. JHL:n koulutuspolitiikassa yhdistyvät jäsenistön tuoma käytännön osaaminen ja liiton vahva rooli koulutuksen ja osaamisen kehittäjänä.

Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen reformin myllerryksessä moni asia koulutuspolitiikassa muuttuu. Entiset tutkinto- ja koulutustoimikunnat muuttuvat toimialoittaisiksi työelämätoimikunniksi ja osaamisen ennakointiryhmiksi. JHL:n edustajia on monissa näistä toimielimistä. Toimielimet kehittävät tutkintojen sisältöjä ja koulutusaloja alakohtaisesti . Lisäksi ne tekevät muun muassa koulutusmäärien ennakointia.

Työelämätoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä. Toimikunnan enemmistön tulee olla työelämän edustajia. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta.

JHL:n jäseniä on mukana ammattialojemme työelämätoimikunnissa, joissa on käsiteltävänä muutamasta tutkinnosta jopa kymmeneen tutkintoon. Työelämän edustajina JHL:n jäsenillä on työelämätoimikunnissa mahdollisuus päästä vaikuttamaan muun muassa tutkintojen sisältöihin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä näyttöjen laadun varmistukseen. JHL:n edustajat työryhmissä ja toimikunnissa osallistuvat myös lainsäädännön valmisteluun sekä koulutuksen ohjaukseen ja valvontaan.

Vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä liiton toimihenkilöiden ja verkostojen kanssa. Aina uuden työelämätoimikunnan toimintakauden edellä JHL:n jäsenet voivat hakea työelämätoimikunnan jäsenyyttä avoimen haun kautta liiton verkkosivuilla. Haku aukeaa sen jälkeen, kun saamme Opetushallitukselta tiedon toimikunnista, joihin meillä on edustajapaikka.

Osaamisen ennakointiryhmät

Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen reformin myllerryksessä moni asia koulutuspolitiikassa muuttuu. Entiset tutkinto- ja koulutustoimikunnat muuttuvat toimialoittaisiksi työelämätoimikunniksi ja osaamisen ennakointiryhmiksi. JHL:n edustajia on monissa näistä toimielimistä.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä. Nämä ryhmät korvaavat entiset koulutustoimikunnat.

Ennakointiryhmillä on monia tehtäviä. Ennakointitiedon pohjalta ryhmien tulee muun muassa varmistaa ammatillisen koulutusjärjestelmän kattavuus ja uusiutuva työelämälähtöisyys. Ryhmät myös tekevät aloitteita ja kehittämisehdotuksia ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi opetushallinnon viranomaisille.

Ryhmät myös tekevät koulutuksen järjestäjille aloitteita ja ehdotuksia ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi. Tarkoitus on ottaa huomioon esimerkiksi eri koulutustasojen vuoropuhelu ja työelämälähtöisyys. JHL on edustettuna useassa ennakointiryhmässä. Ennakointiryhmät voivat koota omia alakohtaisia asiantuntijaverkostojaan työnsä tueksi. Näihin asiantuntijaverkostoihin haemme edustajat työelämästä.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointia tukevasta ohjausryhmästä. Ennakointiryhmät on asetettu ajalle 1.1.2017–31.12.2020.

Ennakointiryhmät kokoavat tuekseen asiantuntijaverkoston, johon tarvitaan alan kehittämisestä ja ennakoinnista kiinnostuneita ammattilaisia.

Ennakointiryhmien tehtävät

  • osallistua laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin erillisiin ennakointihankkeisiin, jotka liittyvät ennakointiryhmän tehtävään
  • analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen
  • tehdä aloitteita tai suosituksia opetus‐ ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjille ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi
  • kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot
  • tuoda havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja tehdä niihin liittyviä tutkimus‐ ja kehittämisehdotuksia