Koski-opintorekisterissä olevat JHL:n kurssit

JHL:n jäsenenä sinulla on tilaisuus lyhentää muissa oppilaitoksissa suorittamiasi opintoja JHL-opiston kurssien avulla. Tietyt opiston kurssit on viety valtakunnalliseen opintorekisteriin ja ne voidaan lukea myöhempien opintojesi hyväksi. Kurssien virallistaminen merkitsee myös sitä, että opiskeluun liittyvien etuuksien hakeminen helpottuu.

JHL-opisto on vuodesta 2022 lähtien voinut kirjata kurssejaan valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin.  Opintosuoritusten tallentaminen rekisteriin helpottaa JHL-opistossa suoritettujen opintojen hyväksi lukemista myöhemmissä opinnoissa sekä opiskeluun liittyvien etuuksien hakemista. Opiskelija voi hyödyntää tietoja myös työnhaussa ja työelämässä.

Seuraavista JHL-opiston kursseista on mahdollisuus saada opintosuoritusmerkintä

  • Kehittäjäkoulutusohjelma 2022, 4 x 5 + 2 pv
  • Kouluttajakoulutusta aktiiveille, 3 + 3 pv (5 op)
  • Yhdistystoiminnan ABC, 3 pv (1,5 op)
  • Työsuojelun peruskurssi, 5 pv
  • Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv
  • Luottamusmiestiedon peruskurssi, 5 pv
  • Luottamusmiestiedon peruskurssi, kaikki sektorit, 3pv
  • Luottamusmiestiedon jatkokurssi, 1. osa
  • Luottamusmiestiedon jatkokurssi, 2. osa

JHL-opisto on laatinut jokaiselle Koski-kursseille opetussuunnitelman, josta käy ilmi kurssin keskeiset tavoitteet, sisältö, laajuus opintopisteinä sekä arvioinnin perusteet. Voit tarkastella JHL-opiston Koski-kurssien opintosuunnitelmia ePerusteet -palvelusta. Suunnitelmat julkaistaan palvelussa maaliskuussa.

Opiskelija, toimi näin

Opintosuoritustietojen tallentaminen Koski-rekisteriin on sinulle vapaaehtoista. Voit halutessasi myös peruuttaa suostumuksesi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin alussa sinulta kysytään suostumus opintosuorituksesi tallentamiseen Koski-tietovarantoon. Suostumus kysytään erikseen jokaisella Koski-kurssilla.

Valmistauduthan koulutuksen alussa todistamaan henkilöllisyytesi, jos haluat että opintosuorituksesi tallennetaan Koski-järjestelmään. Henkilöllisyys todistetaan henkilökortilla tai passilla.

Opintojen arviointi

Suorituksesi arvioidaan suhteessa kurssin opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty –kriteereillä. Arviointi voidaan suorittaa vain koulutuksen aikana.

Sinulla on mahdollisuus uusia osaamisen osoittaminen, jos arvosana on hylätty. Jos arviointia ei ole voitu suorittaa puutteellisen kurssisuorituksesi vuoksi, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi. Täydentämisen on tapahduttava kahden viikon sisällä sen jälkeen, kun koulutus on päättynyt.

Koulutusassistentti tallentaa opintosuorituksesi Koski -tietovarantoon, kun opettaja tai kouluttaja on arvioinut sen. Ainoastaan hyväksytyt suoritukset viedään Koski-tietovarantoon.

Saat kurssitodistuksen

Saat jokaiselta kurssilta todistuksen riippumatta siitä, onko kurssisuorituksesi hyväksytty tai hylätty. Arviointi ei vaikuta kurssipäivärahaan tai muihin liiton maksamiin korvauksiin.

Koski-opiskelijoiden todistuksiin lisätään tieto siitä, että kurssi on suoritettu arvosanalla hyväksytty ja opintosuoritus on tallennettu Koski-tietovarantoon.

Oikaisupyynnöt

Sinulla on oikeus vaatia oikaisua arviointiin rehtorilta kahden (2) kuukauden sisällä tiedon saamisesta. Saat vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Arviointia koskeva oikaisupyyntö osoitetaan opiston rehtorille. Oikaisupyynnössä tulee mainita kurssin nimi ja ajankohta, sekä määritellä millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla.

Mistä näet opintosuorituksesi

Voit tarkastella Koski-tietovarantoon merkittyjä opintosuorituksiasi Oma Opintopolku-verkkopalvelusta. Kirjaudu palveluun omilla pankkitunnuksillasi.

Opintosuoritustiedot eivät ole julkisia. Koski-tietovarantoon tallennetut tiedot ovat pääsääntöisesti vain sinun itsesi tarkasteltavissa Oma Opintopolku -palvelussa. Tietojasi käsittelevät Opetushallitus sekä oppilaitoksen ylläpitäjä.

Voit omalla suostumuksellasi jakaa tietovarannossa olevaa koulutustietoa kolmansille osapuolille.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti opiskelijaa on informoitava hänen tietojensa käsittelystä.

Määrätyillä viranomaisilla on tietyissä tilanteissa oikeus tietovarannossa oleviin tietoihin lainsäädännön nojalla.

Lainsäädäntö

Vapaan sivistystyön koulutusten opintosuoritusten arviointi ja tallentaminen KOSKI-järjestelmään perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998) sekä lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017). Oikaisuvaatimuksesta säädetään tarkemmin hallintolaissa (434/2003).

Koski-tietovaranto on Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen opintosuoritusrekisteri.