JHL:n toimintasuunnitelma 2020 painottaa järjestäytymistä, edunvalvontaketjua ja työehtoja

Vuonna 2020 JHL kohdistaa edelleenkin voimavarojaan järjestäytymisasteen kasvattamiseksi liiton sopimusaloilla. Myös oppilaitostyötä tehostetaan järjestäytymisen edistämiseksi. Huomiota kiinnitetään niin ikään edunvalvontaketjun toimivuuteen. Sopimusneuvottelukierros hallitsee ensi vuoden alkua aina huhtikuulle saakka. Keskeisenä neuvottelutavoitteena on jäsenten työehtojen parantaminen.

JHL:n vuosittainen toiminnan suunnittelu kytkeytyy voimakkaasti liittostrategiaan ja siinä määriteltyihin strategisiin päämääriin. Suunnittelua on myös muokattu pitkäaikaisemmaksi. Painopisteet eivät enää vaihdu vuosittain, vaan liiton tulevaisuuden kannalta tärkeät strategiset toiminnot ja päämäärät pysyvät toiminnan ytimessä useampia vuosia.

Jäsenhankintaa, järjestämistyötä ja järjestämisasteen kasvattamista tuetaan monenlaisin toimenpitein.

Toiminnan suunnittelu on entistä tarkempaa, koska jäsenmaksutulot niukkenevat. Lukuisten erityishankkeiden sijaan huomio kiinnitetään siihen, miten strategiset painopisteet näkyvät ja vaikuttavat liiton perustehtävän toteuttamisessa.

Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat:

1. Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla.

2. Jäsenten työolosuhteiden ja työmarkkinakelpoisuuden parantuminen.

3. Jäsenten toimeentulon ja työehtojen parantuminen.

4. Paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistuminen.

5. Järjestöyhteistyön tiivistyminen sekä uusien edunvalvontayhteenliittymien muodostaminen.

Näissä päämäärissä on määritelty missä liiton ainakin on onnistuttava, jotta se voi menestyksekkäästi toteuttaa perustehtäväänsä ja saavuttaa visionsa.

Strategisen toiminnan painopisteet 2020

Liiton perustehtävän toteuttaminen on muutakin kuin nippu erityisiä toimenpiteitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtaosa liitossa tehtävästä työstä on jatkuvaa arkista puurtamista jäsenten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä arkinen työ vaatii myös valtaosan toimintaan käytettävistä resursseista. Vuosittain määriteltävien strategisen toiminnan painopisteiden tehtävänä on ohjata mahdollisimman tehokkaasti myös arkista perustekemistä.

Vuonna 2020 strategisen toiminnan painopisteitä ovat

1.      jäsenhankinta ja järjestämistyö

2.      edunvalvontaketjun vahvistaminen

3.      jäsenten työehtojen parantaminen.

Jäsenhankinta ja järjestämistyö

Vuonna 2020 järjestämistyöhön ja tehostettuun jäsenhankintaan satsataan sekä taloudellisesti että henkilöstöresurssien muodossa.  Vuoden 2022 loppuun saakka järjestämistyötä tekee 5 määräaikaista järjestäjää. Jäsenhankinta ja järjestämistyö liitetään myös olennaiseksi osaksi ammattialatoimintaa. Lisäksi oppilaitostyötä uudistetaan ja tehostetaan, jotta potentiaaliset jäsenet tavoitetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Edunvalvontaketjun vahvistaminen

Painopisteen taustalla on paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Tekemisenä se tarkoittaa osaamisen vahvistamista ja koulutusta, edunvalvontaa tukevan materiaalin tuottamista, yhdistysten toimintakyvyn kehittämistä ja alueellisen yhteiskuntavaikuttamisen tehostamista.

Jäsenten työehtojen parantaminen

Painopiste kytkeytyy jäsenten toimeentulon, työehtojen, työolosuhteiden ja työmarkkinakelpoisuuden parantumiseen. Sopimusneuvottelukierros 2020 on näkyvin tähän painopisteeseen liittyvä toiminta. Neuvottelijoiden lisäksi neuvottelukierros edellyttää erityistä valmiutta esimerkiksi järjestökoneistolta (työpaikkatasolta keskustasolle), ja viestinnältä.

Jäsenten työmarkkinakelpoisuuden parantaminen on myös mukana vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa. Työnä tämä tarkoittaa vahvaa koulutuspoliittista vaikuttamista. Sillä tuetaan jäsenten urakehitystä ja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.