Liiton toimintasuunnitelma 2018

JHL:n toimintaa vuonna 2018 määrittävät liittokohtaiset sopimusneuvottelut, sote- ja maakuntauudistus sekä valmistautuminen maakuntavaaleihin ja vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Strategiset toiminnan painopisteet vuodelle 2018

Uusi liittostrategia, toimintaympäristön haasteet ja taloudelliset lähtökohdat huomioiden vuoden 2018 toimintaa ohjaavat strategiset painopisteet ovat seuraavat:

1. Järjestämistyö ja tehostettu jäsenhankinta vakiinnutetaan osaksi koko liitto-organisaation toimintaa.

Painopiste nojautuu vahvasti strategiseen päämäärään järjestäytymisasteen nostosta liiton järjestämisaloilla. Vuonna 2018 panostetaan todella voimakkaasti niin taloudellisesti kuin henkilöstöresurssienkin muodossa järjestämistyöhön ja tehostettuun jäsenhankintaan.

2. Paikallisen edunvalvontavoiman vahvistuminen.

Strategisena päämääränä on paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Paikallista ja alueellista edunvalvontaa ja järjestämistyötä vahvistetaan vakiinnuttamalla lähipalvelua aluetoimistojen toimintaan sekä tukemalla jäsenistöä ottamaan haltuun ammatillisen koulutuksen ja tutkintorakenteen uudistukset työpaikoilla.

3. Kehitetään liiton rakenteita sekä palvelu- ja toimintamalleja niin, että ne vastaavat toimintaympäristössä, työn tekemisessä ja teettämisessä sekä palveluiden tuotantotavoissa tapahtuvia muutoksia.

Painopiste kiinnittyy vahvasti strategisiin päämääriin 3 ja 4, joilla tavoitellaan jäsenten toimeentulon ja työehtojen parantumista sekä paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistumista. Tavoitteena on valmistaa sekä liiton rakenteet ja tietojärjestelmät sekä toiminta- ja palvelukulttuuri muuttuvaan toimintaympäristöön niin, että liitto pystyy parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan jäsenistöä ja toimimaan heidän edunvalvojanaan.

4. Työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisen vaikuttamistyön vahvistuminen.

Painopiste yhdistyy tavalla tai toisella kaikkiin strategisiin päämääriin ja sen peruste kumpuaa myös liiton uudesta visiosta. Katse suunnataan tiukasti jo vuoden 2019 hallitusohjelmaneuvotteluihin sekä EU-edunvalvonnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Toimintasuunnitelma 2018