Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälinen JHL – ihmisarvoisen työn ja laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta.

Korkealaatuisia julkisia palveluja voivat tuottaa vain työntekijät, joiden oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n ja Kansainvälisen kuljetusalan federaation ITF:n jäsenenä toimimme aktiivisesti ihmisarvoisten työn, ammattiyhdistysoikeuksien ja laadukkaiden julkisten palvelujen puolustamiseksi, Suomessa ja maailmalla.

Ammattiliitto JHL kuuluu kahteen suureen ammattiliittojen kansainväliseen federaatioon: Julkisalojen kansainväliseen liittoon PSI:hin ja Kuljetusalan kansainväliseen federaatioon ITF:ään.

PSI (Public Services International)

PSI (Public Services International) kokoaa yhteen 600 julkisen alan ammattiliittoa 163 maasta. Henkilöjäseniä on kaikkiaan yli 30 miljoonaa. PSI:n keskustoimisto sijaitsee Ferney-Voltairessa, Ranskassa.

PSI:n kautta voimme vaikuttaa mm. seuraavien kansainvälisten järjestöjen politiikkaan

  • Yhdistyneet kansakunnat YK
  • Kansainvälinen työjärjestö ILO
  • Kansainväliset rahoituslaitokset ja alueelliset kehityspankit
  • Maailman terveysjärjestö WHO
  • Maailman kauppajärjestö WTO
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja sen ay-komitea TUAC

PSI:n ja sen jäsenliittojen yhteistyö on usein sektorikohtaista, tutkimukseen, julkaisuihin ja koulutukseen pohjautuvaa usein yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävää toimintaa.

PSI:n vaikuttamistyön painopisteet ovat:

PSI on myös tärkeä kumppani JHL:n kehitysyhteistyöhankkeissa eri puolella maailmaa.

ITF (International Transport Workers’ Federation)

ITF (International Transport Workers’ Federation) muodostaa noin 700 kuljetusalan ammattiliittoa 150 maasta. Kaikkiaan ITF edustaa noin 20 miljoonaa jäsentä. Keskustoimisto sijaitsee Lontoossa.

JHL on ITF:n jäsenliitto noin 6 000 alalla työskentelevän jäsenen osalta. Liitto osallistuu ITF:n toimintaan siltä osin kuin tämä toiminta tukee satama- ja joukkoliikenteen henkilöstön edunvalvontaa.

Pohjoismainen yhteistyö

Ammattiliitto JHL tekee tiivistä yhteistyötä sisarliittojensa kanssa pohjoismaisilla yhteistyöfoorumeilla kunta- ja valtiosektorilla, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kuljetusalalla.

Pohjoismaisten yhteistyöfoorumien työ keskittyy yhteisten kantojen luomiseen kansainvälisessä edunvalvontatyössä sekä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja työmarkkinajärjestelmän puolustamiseen.

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFS

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFSin ammattiliitot muodostavat suuren osan niin PSI:stä (Public Services International) kuin EPSUsta (European Federation of Public Service Unions) 36 jäsenliitolla ja 2,2 miljoonalla henkilöjäsenellään. Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä ja pyrkivät löytämään yhteisiä kantoja kansainvälisiin edunvalvontakysymyksiin. Tätä yhteistyötä varten on perustettu NOFS, joka toimii virallisesti myös PSI:n ja EPSUn pohjolan vaalipiirinä.

Kunnantyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö KPY

JHL toimii myös Kuntatyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö KPY:ssä. Muita jäseniä KPY:ssä ovat Ruotsin Kommunal, Norjan Fagforbundet  ja Tanskan FOA.

KPY järjestää vuosittain kaksi pohjoismaista konferenssia ajankohtaisista aiheista. Konferensseissa käsitellään eri ammattiryhmien ammatillisia että ammattiliittotoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä yleisemmin mm. sopimuspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja EU-vaikuttamiseen sekä globalisaatioon liittyviä teemoja.

Pohjoismaiden kuljetustyöläisten federaatio NTF

JHL osallistuu Pohjoismaisten kuljetustyöläisten federaatio NTF:n työskentelyyn satamissa, henkilöliikenteessä ja rautateillä työskentelevien jäsentensä osalta. JHL:llä on edustus NTF:n satama-, henkilöliikenne- ja rautatiejaostoissa. Työskentely painottuu liikennealan lainsäädännön kehityksen seurantaan, turvallisuuskysymyksiin, kilpailuttamiseen ja työolojen kehittämiseen.

EU-vaikuttaminen

JHL vaikuttaa niihin Euroopan unionissa tehtäviin päätöksiin, joilla on merkittävää vaikutusta liiton jäsenistöön.

Luonteenomaista EU-edunvalvonnalle on toimiminen samanaikaisesti useilla eri foorumeilla. Yhteistyötä tehdään monien eri tahojen kanssa

Ammattiliittojen ensisijainen tavoite on kehittää ja vakiinnuttaa Euroopan tason työmarkkinajärjestelmän asemaa ja toimintaa. Sosiaalinen vuoropuhelu eli työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut ja sopiminen niin sektorit ylittävällä kuin alakohtaisellakin tasolla ovat avainasemassa. Lisäksi työmarkkinaosapuolia kuullaan kaikissa työelämää koskevissa asioissa.

Merkittävä osa Euroopan tason edunvalvontatyötä tehdään Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaation EPSUn ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ETUCin kautta. Kuljetusalan eurooppalaista edunvalvontaa hoidetaan Euroopan kuljetustyöntekijöiden federaation ETF:n kautta.

EPSUssa europpalaista edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä toteutetaan pääsääntöisesti sektorikohtaisten komiteoiden kautta; kunta-alaterveysala,  valtionhallintoyleishyödylliset palvelut. JHL on edustettuna kaikissa komiteoissa.

Huomattava osa eurooppalaisen edunvalvonnan käytännön työstä tehdään kotimaassa. Aktiivisen seurannan kohteena on ministeriöissä virkamiesten valmistelutyö, hallituksen ja eduskunnan kansallinen päätöksenteko,

Euroopan parlamentin valiokuntien ja parlamentin suomalaisten jäsenten työskentelyä seurataan tiiviisti.

SAK:n ammattiliittojen yhteistyö, suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n EU-edustusto FinUnions Brysselissä ja Suomen julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen verkosto FIPSU ovat tärkeimmät EU-vaikuttamiseen liittyvät yhteistyöfoorumit.

Eurooppalainen Suomi ry:n jäsenenä JHL osallistuu sektorit ylittävään kansalaiskeskusteluun EU-asioista kansalaisjärjestöjen, ay-liikkeen ja työnantajapuolen sekä puolueiden edustajien kanssa