Siirry sisältöön

Urheilujärjestöille neuvottelutulos

Urheilujärjestöjen työehtosopimusneuvotteluissa on syntynyt neuvottelutulos. Osapuolet pääsivät ratkaisuun tiistaina 21.3.

Työnantajaa edusti neuvotteluissa Palvelutyönantajat Palta ja työntekijöitä ammattiliitto JHL.

Työehtosopimuksen tarkemmasta sisällöstä kerrotaan, kun osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Lisätiedot:

Simo Mäki, aluetoiminnan asiantuntija, 050 365 3712

JHL: Suomi tarvitsee oikeudenmukaisia verouudistuksia

Ammattiliitto JHL julkaisee ensimmäisen yhteiskunnallisen Positio-julkaisunsa ”Suomi tarvitsee oikeudenmukaisia verouudistuksia” tiistaina 21.3. Julkaisussa taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala Tampereen yliopiston verotutkimuksen huippuyksiköstä käsittelee verotuksen kehitystä 90-luvulta alkaen ja hahmottelee oikeudenmukaisia verouudistuksia.

– Progressiivinen tulovero on ollut merkittävässä roolissa julkisen toiminnan rahoittamisessa ja tuloerojen kaventamisessa. Valitettavasti viime vuosikymmeninä verotuksen progressio on heikentynyt niin, että rikkaat maksavat reilua osuuttaan vähemmän veroja, Tuomala toteaa. 

Julkaisussa Tuomala hahmottelee kuusi erilaista uudistusehdotusta verotuksen muokkaamiseen oikeudenmukaisemmaksi ja verotulojen lisäämiseen. Näille toimenpiteille JHL:ssä on laskettu mittakaava mahdollisista verotulolisäyksistä. Saatavilla olisi noin 700-1700 miljoonaa euroa lisätuloja vuosittain ilman, että työn verotusta kiristetään.

– Tämä on meille tärkeä keskustelunavaus, verotuloilla rahoitetaan julkisia palveluita ja tulonsiirtoja, jotka tuottavat hyvinvointia. Siksi verotuksesta pitää keskustella ja verotusta uudistaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Osa raportin toimista on keskustelunavauksia ja pitkän aikavälin tavoitteita, kuten eriytetystä ansio- ja pääomatuloverotuksesta siirtyminen yhtenäiseen progressiiviseen tuloveroon. Osa toimista on lyhyemmän aikavälin tavoitteita, kuten listaamattomien yritysten verotuen leikkaaminen, jota myös VM on puheenvuoroissaan suositellut.

– Ilman mitään toimia Suomen veroasteen ennustetaan laskevan tulevina vuosina mm. päästöihin sidottujen verojen tuottojen pudotessa. Tästä syntyy sekä tarvetta että tilaa oikeudenmukaisille verouudistuksille, joita hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaatii, verojulkaisun JHL:ssä tuottanut erityisasiantuntija Samuli Sinisalo kertoo.

Lisätietoja:
Samuli Sinisalo, erityisasiantuntija 040 705 0398 samuli.sinisalo@jhl.fi

Päättäjäkysely: Ruoka- ja puhtauspalveluihin ollaan varsin tyytyväisiä

Ammattiliitto JHL:n päättäjäkyselyssä keskityttiin ravitsemis- ja puhtauspalveluihin, joita tarvitaan muun muassa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja sairaaloissa.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden järjestämistapaan ja toimivuuteen ollaan kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä.

Mielenkiintoinen lisähavainto on, että mitä enemmän kunnilla on omaa tuotantoa, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat ruoka- ja puhtauspalveluiden toimivuuteen ja järjestämistapaan.

– Tyytyväisyys molempiin heikkenee, kun ostopalveluiden osuus kasvaa.

Vastaajat pitävät julkisen sektorin omaa ruoka- ja puhtauspalvelutuotantoa tärkeänä. Ruoka- ja puhtauspalvelujen antamista yksityisten yritysten toteutettavaksi ei pidetä tärkeänä.

Tulevaisuudessa kuntien omalla ruoka- ja puhtauspalveluiden tuotannolla nähtiin tärkeä rooli, mutta yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa sekä monituottajamallia pidettiin tärkeänä.

– Palveluiden laatua pidettiin ylivertaisesti tärkeimpänä asiana ruoka- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä.

Kysely tehtiin marras-joulukuussa 2022 ja siihen vastasi 316 henkilöä, pääasiassa kuntapäättäjiä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Johanna Värmälä 050 592 7619

Losseille syntyi neuvottelutulos uudesta tessistä

Satamien ja vesiväylien Unioni (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Suomen Merimiesunioni SMU) ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat saavuttaneet ns. yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen Losseja koskevan työehtosopimuksen osalta lauantaina 11. maaliskuuta.

Neuvottelutulos käsitellään liittojen hallinnoissa. Tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Lisätietoja:

sopimusasiantuntija Jussi Päiviö 040 578 5916

Senaatti-konsernin uusi tes hyväksytty

Neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet Senaatti-konsernin uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen. Sopimus on voimassa 9.3.2023-28.2.2025.​ 

Palkkoja korotetaan 1.7.2023 3,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella. 1.4.2023 maksetaan 400 euron erillinen kertaerä. Toinen ​200 euron erillinen kertaerä maksetaan 1.10.2023. ​Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1.7.2023 lukien 3,5 %:lla.​ Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.7.2023 lukien 6 %:lla. ​ 

Palkkoja korotetaan 1.5.2024 2,1 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,4 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä.​ Euromääräisiä lisiä korotetaan 1.5.2024 lukien 2,1 %:lla.​ 

Synnyttävän vanhemman kanssa samassa taloudessa asuvalle ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkka vanhempainvapaan alusta lukien ajalta, johon sisältyy 32 arkipäivää edellyttäen, että hänellä muuten olisi oikeus saada vastaavalta ajalta palkkaa. 

Suositus: Työnantaja pyrkii myöntämään palkatonta vapaata ei-synnyttävälle vanhemmalle, jotta molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua synnytystä edeltäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Vapaata myönnetään, mikäli se on työntekijän ja yrityksen työtilanne huomioiden mahdollista. Tutkimusten aikataulusta tulee ilmoittaa työnantajalle niin ajoissa kuin mahdollista. Lääketieteellisillä tutkimuksilla tarkoitetaan synnytystä edeltäviä virallisia neuvolakäyntejä ja synnytysohjelman mukaisia ultraäänitutkimuksia.     

Neuvotteluosapuolia ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, ammattiliitto Pro, ylemmät toimihenkilöt YTN ja PALTA (Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt). 

Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion työympäristöistä ja toimitiloista, valtion kiinteistöomaisuudesta ja kulttuuriperinnöstä. Puolustuskiinteistöt vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Sopimuksen piirissä on noin 1200 henkeä, joista JHL:n jäseniä on noin 270.​ 

Lisätietoja:
sopimusasiantuntija Sari Jokinen, p. 050 461 9316 

Rautatiealan sovintoesitys hyväksytty

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus sekä Raideammattilaiset JHL:n hallitus ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran keskiviikkona tekemän rautatiealan sovintoehdotuksen, joten lakonuhat väistyvät. Työnantajia edustava Palta on myös hyväksynyt uuden työehtosopimuksen.

– Ympäristössä olevat realiteetit huomioiden lopputulos on siedettävä. Hyvänä asiana voi pitää, että nyt palkkaliitteessä 4 olevien raitiovaunukuljettajien, metrojunakuljettajien ja kaupunkiraideliikennekuljettajien palkkaukseen liittyvät vinoutumat on saatu korjattua järjestelyerällä, joka on 207 euroa ohjekuukausipalkkoihin sopimuskauden aikana, neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt toteaa.

– Lisäksi nyt saimme työehtosopimukseen ei synnyttävälle vanhemmalle 32 palkallista vanhempainvapaapäivää entisen 3 päivän sijaan, joten nyt työehtosopimus on perhevapaauudistuksen hengen mukainen.

Palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä 6 prosenttia. Myös takuuosia ja euromääräisiä lisiä korotetaan yleiskorotuksen verran. Sopimus sisältää huhtikuun 2023 palkan yhteydessä maksettavan 500 euron kertaerän.

JHL ilmoitti aiemmin kahdesta työtaistelusta maaliskuussa: ensimmäinen olisi ollut 6.-10.3. ja toinen 13.-17.3. Mahdolliset työtaistelut olisivat koskeneet kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä koko Suomessa.

Sovintoehdotus löytyy tältä sivulta Rautatiealan työehtosopimus -otsikon alta.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt 050 537 2412

sopimusasiantuntija Hannu Mattila 0405823631

Sovintoehdotus rautatiealalle

Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä työnantajia edustavan Paltan välisessä työriidassa, joka koskee rautatiealan työehtosopimusta.

Osapuolten hallinnot ottavat kantaa ehdotukseen keskiviikkona. Osapuolet vastaavat ehdotukseen valtakunnansovittelijan toimistossa Helsingin Bulevardilla torstaina 2.3. klo 9.

JHL on ilmoittanut kahdesta työtaistelusta maaliskuussa: ensimmäinen on 6.-10.3. ja toinen 13.-17.3., mikäli niitä ennen ei synny sopua. Mahdolliset työtaistelut koskevat kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä koko Suomessa.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt 050 537 2412

Rautatiealan neuvotteluissa ei päästy vielä sopuun

Rautatiealan sopimuksen sopijaosapuolten hakivat ratkaisua tiistaina iltaan saakka. Ammattiliitto JHL:n neuvottelijoiden mukaan yhteistä näkemystä kokonaisuudesta ei kuitenkaan saavutettu.

– Jatkamme keskiviikkona valtakunnansovittelijan luona klo 10, neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt kertoo.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut kahdesta työtaistelusta maaliskuussa: ensimmäinen on 6.-10.3. ja toinen 13.-17.3., mikäli niitä ennen ei synny sopua. Mahdolliset työtaistelut koskevat kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä koko Suomessa.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt 050 537 2412

Rautatiealan neuvotteluissa pientä edistymistä

Ammattiliitto JHL:n edustajat kävivät valtakunnansovittelijalla raportoimassa neuvottelutilanteesta maanantaina. Valtakunnansovittelijan kehotuksesta neuvotteluja jatketaan vielä sopijaosapuolten välillä.

Sopijaosapuolten välisiä neuvotteluja jatkettiin maanantaina iltapäivällä. Neuvotteluissa tapahtui pientä edistymistä, mutta kokonaisuus on edelleen ratkaisematta.

Sopijaosapuolet neuvottelevat seuraavan kerran tiistaina iltapäivällä 28.2. ja valtakunnansovittelijan johdolla tarvittaessa keskiviikkona.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut kahdesta työtaistelusta maaliskuussa: ensimmäinen on 6.-10.3. ja toinen 13.-17.3., mikäli niitä ennen ei synny sopua. Mahdolliset työtaistelut koskevat kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä koko Suomessa.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt 050 537 2412

Vauhti kiihtyy yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa vauhti kiihtyy maaliskuun lähestyessä. Maanantaina neuvottelupöydässä käytiin keskustelua mm. jo saavutetuista neuvottelutuloksista ja työvoiman saatavuudesta yksityisellä sote-sektorilla.  

JHL:n neuvottelijoiden mukaan tarkoista luvuista haettavien korotusprosenttien suhteen ei vielä päästy keskustelemaan. 

– JHL tavoittelee joka tapauksessa yksityiselle sektorille palkkaratkaisua, jolla kurotaan kiinni perusteettomia palkkaeroja suhteessa julkiseen sektoriin, sopimusasiantuntija Hanna Katajamäki  sanoo. 

– Selvää kuitenkin lienee, että mikäli korotukset olisivat samaa tasoa kuin julkisella sotesektorilla tänä vuonna, niin sillä ei vielä kurota tuota palkkaeroa kiinni, sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio toteaa. 

Neuvotteluaikoja on sovittu maaliskuulle joka viikolle, osalle useampia, ja tavoitteena on edelleen päästä ratkaisuun pelkistä palkankorotuksista 31.3. mennessä. Tämän jälkeen sopimus irtisanotaan, mikäli sopua ei löydy. Sopimus on voimassa 30.4. asti, jonka jälkeen sopua voidaan tarvittaessa vauhdittaa mahdollisilla työtaistelutoimilla. 

Alan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry. 

Lisätietoja: 

sopimusasiantuntija Hanna Katajamäki 050 51 37701 

sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio 050 463 2243