Usein kysytyt yksityisellä terveyspalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

JHL aloittaa useimmilla sopimusaloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 1.10.2018 kello 00.00 alkaen. Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee kaikkia aloja, joita ei erikseen ole mainittu jätettävän ulkopuolelle. Kielto on voimassa toistaiseksi.

JHL aloittaa useimmilla sopimusaloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 1.10.2018 kello 00.00 alkaen. Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee kaikkia aloja, joita ei erikseen ole mainittu jätettävän ulkopuolelle. Toimet eivät koske viranhaltijoita tai virkasuhteessa työskenteleviä. Kielto koskee yksityisen terveyspalvelualan TES:n piirissä työsopimussuhteessa työskenteleviä JHL:n jäseniä.

Tältä sivulta löydät vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat yksityisellä terveyspalvelualalla työskentelevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Katso myös Usein kysytyt yleiskysymykset, sillä sieltä löytyy vastauksia yleisimpiin ja suurinta osaa sopimusaloja koskeviin kysymyksiin.

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, ota ensisijaisesti yhteys työpaikkasi JHL:n luottamusmieheen. Mikäli työpaikalla ei ole JHL:n luottamusmiestä tai olet itse luottamusmies ja tarvitset lisää tietoa, ota yhteys omaan aluetoimistoosi. Tarkista, että omat jäsentietosi Jäsenpalvelu 24h:ssa ovat ajan tasalla. Otathan huomioon, että sivua voidaan päivittää uusilla kysymys-vastaus -osilla ja täsmennyksillä.

Miksi JHL on päättänyt ryhtyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon poliittisena työtaistelukeinona?

Maan hallituksen toimet palkansaajien ja työttömien kurittamiseksi ovat saaneet sellaiset mittasuhteet, että JHL on yhteisrintamassa vaatimassa kolmikantaisen sopimiskulttuurin palauttamista sekä vaatimassa hallitusta vetämään takaisin esitystä, jolla irtisanomissuojaa heikennettäisiin 10 henkeä tai alle työllistävissä yrityksissä. Nykymeno ei voi eikä saa jatkua! Riittää jo!

Yleisohjeet kiellon piirissä oleville JHL:n yksityisen terveyspalvelualan jäsenille

  • Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta.
  • Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta, etkä sen seurauksista.
  • Jos sinua pyydetään jatkamaan työvuoroa, vaihtamaan sellainen tai tekemään ylimääräinen työvuoro, ilmoita ettet vaihda työvuoroa vedoten liiton asettamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
  • Jos koet työnantajan taholta painostusta tai uhkailua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä työpaikkasi JHL:n luottamusmieheen tai lähimpään liiton aluetoimistoon.
  • Alalla toimivat muut työntekijäliitot ovat päättäneet vastaavanalaisista toimista. Niiden kesto ja mahdollisesti toimintaohjeet monilta muiltakin osin poikkeavat toisistaan ja JHL:n linjauksista. Myös Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen ohjeistukset voivat poiketa toistaan. Jokaisen liiton jäsen noudattaa oman liittonsa antamia ohjeita.

Pitääkö minun suostua työnantajan määräämään työvuoroluettelon muutokseen?

Jos sinua pyydetään vaihtamaan tai jatkamaan työvuoroa, kerro työnantajalle ettet voi vaihtaa vuoroa liiton asettaman ylityö- ja vuoronvaihtokiellon perusteella. Monissa työehtosopimuksissa on määräyksiä, joiden perusteella työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti tietyin edellytyksin. Terveyspalvelualan TES ei anna työnantajalle tällaista mahdollisuutta, sillä sen mukaan työvuoron muutoksista sovitaan työntekijän kanssa (6 §, kohta 13.). Näin ollen epäselvyyksiä työvuoroluettelon muuttamisesta ei pitäisi ilmetä, mutta jos näin kuitenkin käy, ota yhteys työpaikkasi Terveyspalvelualan Unionin luottamusmieheen ja/tai omaan JHL:n aluetoimistoosi.

Olenko velvollinen tekemään suojelutyötä?

Suojelutyö koskee vain viranhaltijoita, joten asia ei koske yksityisen terveyspalvelualan työsuhteissa työskenteleviä JHL:n jäseniä.

Entä jos työnantaja teettää hätätyötä?

On odotettavissa, että jotkut työnantajat saattavat soveltaa työaikalain (TAL 4:21 §) hätätyötä koskevia säännöksiä reagoidessaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikkien hätätyön edellytysten tulee täyttyä jos sitä teetetään.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei muodosta työaikalain tarkoittamaa ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Työnantajat ovat voineet varautua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Siten hätätyön edellytykset eivät mitä ilmeisimmin täyty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Jos työnantaja teettää hätätyötä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, työntekijän on suositeltavaa toimia työnantajan määräyksen mukaisesti, mikäli työnantaja vetoaa työaikalain hätätyötä koskeviin määräyksiin. Ota kuitenkin yhteyttä Terveyspalvelualan Unionin luottamusmieheen tai JHL:n aluetoimistoon ja ilmoita myös työnantajalle toimivasi näin. Luottamusmiesten on ilmoitettava asiasta liittoon ja huolehdittava, että työsuojeluviranomaiselle on tehty hätätyöstä laissa vaaditut ilmoitukset. Vaikka työnantajan tulkinta hätätyöstä olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa määräystä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Lisää tietoa hätätyöstä työsuojeluhallinnon sivuilla.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Mitä tapahtuu, jos minut kutsutaan töihin varallaolosta? Voinko kieltäytyä?

Jos varallaolon aikana tehty työ on ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, sinun pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja/tai vikailmoitukset, mutta varsinaiseen työhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa.

Voinko vaihtaa työvuoroni työkaverin kanssa vuoronvaihto- ja ylityökiellosta huolimatta?

Minulla on henkilökohtainen meno jonka takia työvuoro pitäisi vaihtaa.

Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa. On mahdollista, että työnantaja estää työntekijöiden oma-aloitteisen vuoronvaihdon vastatoimena ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Ota tällöin yhteys luottamusmieheen ja/tai omaan aluetoimistoon.*

Teen töitä osa-aikaisesti. Työsopimuksella on sovittu 30 tunnin työviikosta. Voinko tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Kyllä voit. Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Huomaa kuitenkin, että ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Työntekijällä on velvollisuus tehdä jo vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty lisätyö. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Huomaathan että silloinkin kun olet sopinut lisätöiden tekemisestä työsopimuksessa, sinulla on oikeus perustellusta henkilökohtaisesta syystä kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä. Jos olet sopinut työsopimuslain 1 luvun 11 §:ssä tarkoittamasta vaihtelevasta työajasta, työnantaja saa työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi teettää lisätyötä vain työntekijän kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antaman suostumuksen perusteella. (Työaikalaki, 4 luku, 18 §)

Olen yksin työvuorossa ja paikalla on asiakas/asiakkaita. Esimiestä ei ole paikalla, eikä työkaverini ole saapunut vielä työvuoroon. Työvuoroluettelon mukainen työvuoroni on loppumassa ja jos jään vielä töihin, venyy työvuoroni yli 9 tunnin pituiseksi ja syntyy ylityötä. Mitä teen?

Yritä tavoittaa esimies ja ilmoita hänelle tilanteesta ja muistuta ylityökiellosta. Jos poistumisesi paikalta kuitenkin aiheuttaisi vaaran asiakkaille tai omaisuudelle, pysy työpaikalla sen aikaa kuin on tarpeen.

Poikkeuksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon noudattamiselle muodostavat tilanteet, joissa asiakkaan tai hoidettavan terveys tai henki on välittömässä vaarassa. Myös sellaiset tilanteet, joissa kiellon noudattaminen voisi vaarantaa omaisuuden, muodostavat vastaavanlaisen poikkeuksen. Mikäli esimies tai muita työntekijöitä ei ole paikalla, on työtehtävät hoidettava tämänkaltaisissa tilanteissa loppuun, vaikka vuoro venyisi suunnitellusta. Työnantajan on kuitenkin varauduttava ennalta, ettei tällaista pääse tapahtumaan.

Ilmoita tapahtuneesta luottamusmiehelle tai liiton aluetoimistolle. Myös tässä tilanteessa kannattaa käyttää liiton lomaketta ja pyytää työnantajan edustajaa täyttämään se jälkikäteen.

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Saan soiton illalla/aamulla työkaveriltani, että hän on sairastunut eikä pääse aamuiseen työvuoroonsa. Hän pyytää minua tulemaan aikaisemmin vuoroonsa. Mitä vastaan?

Kerro työkaverillesi, että on yhteydessä esimieheenne. Sano työkaverillesi, ettet voi vaihtaa vuoroa hänen kanssaan johtuen kiellosta. Mikäli esimies soittaa sinulle, kerro sama asia. Et voi vaihtaa työvuoroa liiton ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Työvuorojärjestelyt ovat työnantajan vastuulla ja viime kädessä esimies itse voi mennä tilalle tai turvautua muihin sijaisjärjestelyihin.

Työntekijällä ei ole ylipäätään velvollisuutta ottaa vastaan työhön liittyviä puheluja ja siten pyyntöjä vuoronvaihdosta vapaa-aikanaan, ellei ole nimenomaisesti sovittu varallaolosta. Tähän ei ole velvollisuutta sen enempää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kuin normaalitilanteenkaan aikana kiellon aikana. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana on pidättäydyttävä tällaisesta toimintamallista. Työvuoroluettelojen laatiminen on työnantajan vastuulla ja työvuoroluettelo annetaan tiedoksi työpaikalla työaikana.

Minua pyydetään siirtymään toiseen yksikköön kesken työvuoron siellä sattuneen yllättävän henkilöstövajeen takia. Voinko mennä?

Mikäli työvuorosi siirtymäaikoineen pysyy muuttumattomana, on sinun siirryttävä. Jos työvuorosi kuitenkin pitenisi tai lyhenisi alkuperäisestä, on sinun kieltäydyttävä vedoten kieltoon. Näihinkin tilanteisiin työnantajien on varauduttava kiellon aikana ja esim. haettava työvoimaa, joka ei ole kiellon piirissä.

Meille kerrotaan seuraavan päivän iltapalaverista ja tulevasta koulutuksesta, jota ei ole suunniteltu työvuorolistoihin kenellekään. Onko meidän osallistuttava näihin?

Teidän ei pidä osallistua kumpaankaan tilaisuuteen, koska niitä ei ole teille suunniteltu työvuoroluetteloon määräajassa ja osallistuminen johtaisi mitä todennäköisimmin ylityön muodostumiseen. Nämä tilaisuudet eivät myöskään oikeuta työnantajaa muuttamaan työvuoroluetteloanne.

Työskentelen yksityisellä terveyspalvelualalla keikkatyöntekijänä, eli jokainen työvuoro tai lyhyehkö ajanjakso muodostaa oman määräaikaisen työsopimuksensa. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen terveyspalvelualan TES:n soveltamisalalla työskenteleviä JHL:n jäseniä. Pääsääntö ylitöistä pidättäytymisestä koskee yhtä lailla keikkatyöntekijöitä, eli keskimääräistä säännöllistä työaikaa ei tule ylittää.

Työnantajat turvautuvat keikka-/tuntityöntekijöiden työvoimaan entistä enemmän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Keikka- ja tuntityöntekijät voivat ottaa vastaan työtä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, kunhan keskimääräistä säännöllistä työaikaa ei ylitetä. Myöskään vahvistettuja työvuoroja ei vaihdeta.

Voinko kerryttää työaikasaldojani liukuvassa työajassa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei saa painostaa liukuvan työajan piirissä olevia tekemään normaalia pidempää työpäivää.

Myös liukuvassa työajassa voidaan normaalitilanteessa työntekijän ja työnantajan niin sopiessa tehdä ylitöitä, mutta ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ylityötä ei tehdä.  Kiellon aikana ei saa ylittää säännöllistä työaikaa siten, että kerryttäisi liukumasaldoja ”plussan puolelle”. Sen sijaan kertynyttä plussaa on mahdollista pitää vapaana. Liukuvassa työajassa sinulla on velvollisuus työskennellä työnantajan määrittelemän kiinteän työajan puitteissa.

*) Kysymyksen vastausta on tarkennettu 26.9. klo 8.48