Usein kysytyt yleiskysymykset ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Tälle sivulle on koottu vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja sivua päivitetään tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Kysymys on ammattiliittojen irtisanomislakia vastustavasta poliittisesta mielenilmauksesta Viimeinen niitti – työntekijän puolesta.

JHL aloittaa lokakuussa poliittisen työtaistelun, jolla vastustetaan hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia. Liitto aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon useimmilla toimialoillaan 1. lokakuuta kello 00.00.

Tälle sivulle on koottu vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin poliittista työtaistelua koskien. Lue tarkemmat tiedot työtaistelusta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Miksi JHL on päättänyt ryhtyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon poliittisena työtaistelukeinona?

Maan hallituksen toimet palkansaajien ja työttömien kurittamiseksi ovat saaneet sellaiset mittasuhteet, että JHL on yhteisrintamassa vaatimassa kolmikantaisen sopimiskulttuurin palauttamista. Vaadimme yhdessä myös, että hallitus vetää takaisin esityksen, jolla heikennettäisiin irtisanomissuojaa korkeintaan 10 henkeä työllistävissä yrityksissä. Nykymeno ei voi eikä saa jatkua! Riittää jo!

Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee kaikkia aloja, joita ei ole erikseen mainittu jätettävän työtaistelun ulkopuolelle. Toimet eivät koske viranhaltijoita eivätkä virkasuhteessa työskenteleviä. Katso tarkempi listaus sivulta Viimeinen niitti – työntekijän puolesta.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Jos ylityöstä on kuitenkin sovittu ennen 25.9.2018 kello 13.00, voi ylityön tehdä.

Mitä on ylityö?

Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä vain, jos sitä tehdään työnantajan aloitteesta ja hyväksymänä.

Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän.

Ylityön teettäminen edellyttää aina myös työntekijän suostumuksen. Työntekijä voi antaa suostumuksensa vain erikseen jokaista kertaa varten. Näin ollen työntekijältä ei voi edellyttää ylityötä, eikä hän voi itse työsopimuksella sitoutua tekemään ylityötä tarvittaessa.

Vuorokautista ylityötä on työ, joka ylittää laissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan. Viikoittaista ylityötä taas on työ, joka ylittää laissa säädetyn viikoittaisen säännöllisen enimmäistyöajan, mutta ei ylitä vuorokautista säännöllistä enimmäistyöaikaa.

Jaksotyössä ylityötä on työ, joka ylittää työjakson, esimerkiksi kahden tai kolmen viikon sovitun säännöllisen työajan. Jaksotyössä ylityön syntyminen voidaan siten selvittää vasta jakson päättyessä.

Lisätietoja saat omalta luottamusmieheltäsi tai aluetoimistostasi.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Onko minun osallistuttava työtaisteluun?

JHL on tehnyt liittotasolla päätöksen poliittisesta työtaistelusta. Päätös on järjestöpäätös ja se on jäseniä velvoittava. Päätös ei koske virkasuhteessa työskenteleviä.

Kollektiivinen kieltäytyminen ylityöstä on laillinen toimi. Henkilökohtainen ylityön tekeminen vaatii suostumusta. Työnantaja ei voi esimerkiksi estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan, uhata toimenpiteillä tai asettaa sanktioita. Jos työnantajasi yrittää kieltää sinua osallistumista ylityökieltoon, koet uhkailua tai epäasiallista käyttäytymistä, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.

Kenen pitää osallistua?

Kaikkien työsuhteessa olevien. Virkasuhteiset eivät voi osallistua. Katso tarkempi listaus sivulta Viimeinen niitti – työntekijän puolesta.

Entä opiskelijajäsenet?

Työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.

Koskeeko kielto pääluottamusmiehiä, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja?

Koskee.

Koskeeko kielto esimiesasemassa olevia?

Koskee.

Onko minun kerrottava esimiehelle liiton jäsenyydestä?

Työpaikoilla saatetaan jakaa esimiehille listoja siitä, mikä liiton jäsen kukin on. Tämä on kuitenkin tietosuoja-asetuksen mukaan kiellettyä. Jäsenyystietoja on suojeltava erityisen tarkasti, koska niiden käsittely voi aiheuttaa huomattavia riskejä henkilön perusoikeuksille ja -vapauksille.

Sinulla ei ole velvollisuutta kertoa esimiehelle mikä liiton jäsen olet.

Mikäli työpaikallasi tulee ilmi tällaista toimintaa, ilmoita asiasta välittömästi luottamusmiehelle tai sellaisen puuttuessa aluetoimistoon. Jäsenyystietojen luovuttaminen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yhteydessä on tietoturvaloukkaus, josta seurauksena voi olla vahingonkorvaus.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työnantaja saa muuttaa sitä vain perustellusta syystä. Eri sopimusaloilla voi olla eri perusteluita työvuoroluettelon muuttamiseen toiminnallisesta syystä. Työnjohto-oikeuden perusteella ei voida yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa. Esimerkiksi yksittäisen työntekijän sairastuminen tai lasten määrän vaihtelu päiväkodissa ei ole automaattisesti peruste muuttaa vahvistettua työvuorolistaa. Perusteltu syy on mittaluokaltaan merkittävä, ennakoimaton tapahtuma johon työnantaja ei ole voinut etukäteen varautua, esim. puolet henkilökunnasta sairastuisi äkillisesti.

Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa sen jo alettua. Epäselvissä tilanteissa voit kysyä neuvoa omalta luottamusmieheltä tai omasta aluetoimistostasi.

Jos työnantaja kuitenkin muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi, pyydä työnantajaa täyttämään ohessa oleva, tulostettava lomake.

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti. Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen. Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms., sinulla ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta.

Lomakkeet voit toimittaa omalle luottamusmiehellesi tai oman alueen aluetoimistoosi säilytettäväksi mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Voinko tehdä työvuoron, jos työvuorosta on sovittu aiemmin, mutta sitä ei ole kirjattu listaan?

Voit tehdä.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

Jos varallaolon aikana tehty työ on ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja vikailmoitukset. Varsinaiseen työhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa, kun seuraava työvuoro saapuu työpaikalle. Työvuoroluetteloa ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Täyttä työaikaa tekeville lisätyötä voi syntyä vain arkipyhäjaksolla. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he pyydettäessä lisätyötä vai eivät.

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon toiseen yksikköön?

Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisajat ovat edelleen samat, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä. Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen.

Entä jos tulee henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei lähtökohtaisesti aiheuta henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Kuitenkin luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät ja/tai yksiköt tarpeen vaatiessa.

Entä jos työnantaja teettää hätätyötä?

Jos työnantaja teetättää hätätyötä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, työntekijän on suositeltavaa toimia työnantajan määräyksen mukaisesti, mikäli työnantaja vetoaa työaikalain hätätyötä koskeviin määräyksiin. Näissä tapauksissa on otettava yhteyttä JHL:n luottamusmieheen tai liiton aluetoimistoon. Imoita myös työnantajalle toimivasi näin.

Luottamusmiesten on ilmoitettava asiasta liittoon ja huolehdittava, että työnantaja on tehnyt työsuojeluviranomaiselle työaikalaissa vaaditut ilmoitukset. Vaikka työnantajan tulkinta hätätyöstä olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa määräystä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista. Olemme myös yhteydessä AVI:in, jotta saamme tehdyt ilmoitukset liiton arvioitavaksi.

On odotettavissa, että jotkut työnantajat saattavat soveltaa työaikalain hätätyötä koskevia säännöksiä reagoidessaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

On odotettavissa, että jotkut työnantajat saattavat soveltaa työaikalain hätätyötä koskevia säännöksiä reagoidessaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikkien hätätyön edellytysten tulee täyttyä, jos sitä teetetään.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei itsessään muodosta työaikalain tarkoittamaa ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Siten hätätyön edellytykset eivät mitä ilmeisimmin täyty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Lisää tietoa hätätyöstä työsuojeluhallinnon sivuilla.

Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana käyttää liukumia?

Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.  Myös liukuvassa työajassa voi syntyä ylityötä, mutta siihen tarvitaan esimiehen ylityömääräys/-pyyntö ja työntekijän suostumus siihen. Ylityökielto koskee myös näitä tilanteita. Plussaldoa voi siis pitää pois, mutta lisää plussaa ei pidä tehdä!

Entä jos työvuorolista ei pidä paikkaansa?

Työnantaja on suunnitellut työvuorolistan, joka ei kuitenkaan yleensä pidä paikkansa, vaan jokainen kirjaa todelliset toteumat viikoittain itse. Onko työt ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehtävä työvuorolistan mukaan? Vai voiko muuttaa päivittäistä työaikaa niin, että tunnit eivät kuitenkaan ylity?

Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen sen alkamista ja työntekijän tulee voida luottaa siihen, että työvuorot toteutuvat suunnitellusti ja työaika alkaa ja päättyy suunnitelman mukaan.

Voinko vaihtaa vuoroni työkaverin kanssa vaikka vuoronvaihto on kielletty?

Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa. On mahdollista, että työnantaja estää työntekijöiden oma-aloitteisen vuoronvaihdon vastatoimena ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Ota tällöin yhteys luottamusmieheen ja/tai omaan aluetoimistoon.*

*) Kysymyksen vastausta on tarkennettu 26.9. klo 8.48