Usein kysytyt yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

JHL aloittaa useimmilla sopimusaloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 1.10.2018 kello 00.00 alkaen. Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee kaikkia aloja, joita ei erikseen ole mainittu jätettävän ulkopuolelle.

JHL aloittaa useimmilla sopimusaloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 1.10.2018 kello 00.00 alkaen. Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee kaikkia aloja, joita ei erikseen ole mainittu jätettävän ulkopuolelle. Toimet eivät koske viranhaltijoita tai virkasuhteessa työskenteleviä. Kielto koskee yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n piirissä työsopimussuhteessa työskenteleviä JHL:n jäseniä. Katso tarkemmin sivulta Viimeinen niitti – työntekijän puolesta -sivulta.

Tältä sivulta löydät vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Katso myös Usein kysytyt yleiskysymykset, sillä sieltä löytyy vastauksia yleisimpiin ja suurinta osaa sopimusaloja koskeviin kysymyksiin.

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, ota ensisijaisesti yhteys työpaikkasi JHL:n luottamusmieheen. Mikäli työpaikalla ei ole JHL:n luottamusmiestä tai olet itse luottamusmies ja tarvitset lisää tietoa, ota yhteys omaan aluetoimistoosi. Tarkista, että omat jäsentietosi Jäsenpalvelu 24h:ssa ovat ajan tasalla. Otathan huomioon, että sivua voidaan päivittää uusilla kysymys-vastaus -osilla ja täsmennyksillä.

Miksi JHL on päättänyt ryhtyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon poliittisena työtaistelukeinona?

Maan hallituksen toimet palkansaajien ja työttömien kurittamiseksi ovat saaneet sellaiset mittasuhteet, että JHL on yhteisrintamassa vaatimassa kolmikantaisen sopimiskulttuurin palauttamista sekä vaatimassa hallitusta vetämään takaisin esitystä, jolla irtisanomissuojaa heikennettäisiin 10 henkeä tai alle työllistävissä yrityksissä. Nykymeno ei voi eikä saa jatkua! Riittää jo!

Yleisohjeet kiellon piirissä oleville JHL:n yksityisen sosiaalipalvelualan jäsenille

  • Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta.
  • Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta, etkä sen seurauksista
  • Jos sinua pyydetään jatkamaan työvuoroa, vaihtamaan sellainen tai tekemään ylimääräinen työvuoro, ilmoita ettet vaihda työvuoroa vedoten liiton asettamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Jos työnantaja tästä huolimatta määrää vuoronvaihdosta, toimi jäljempänä tällä sivulla olevan ohjeen mukaisesti.

  • Jos koet työnantajan taholta painostusta tai uhkailua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä työpaikkasi JHL:n luottamusmieheen tai lähimpään liiton aluetoimistoon.
  • Myös alalla toimivat muut työntekijäliitot ovat päättäneet vastaavanalaisista toimista. Niiden kesto ja mahdollisesti toimintaohjeet myös monilta muilta osin poikkeavat toisistaan ja JHL:n linjauksista. Jokaisen liiton jäsen noudattaa oman liittonsa antamia ohjeita.

Pitääkö minun suostua työnantajan määräämään työvuoroluettelon muutokseen?

Jos sinua pyydetään vaihtamaan tai jatkamaan työvuoroa, kerro työnantajalle ettet voi vaihtaa vuoroa liiton asettaman ylityö- ja vuoronvaihtokiellon perusteella. Työnantaja saattaa kuitenkin määrätä työvuoron muutoksesta vedoten yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 6 §:n kohtaan 7., jonka mukaan työvuoroluetteloa voidaan muuttaa ”työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen” takia. Työnantajat ovat saaneet tiedon ja voineet varautua liiton ylityökieltoon, joten ylityökielto ei sellaisenaan aiheuta tällaista työn teettämisedellytyksissä tapahtuvaa ennalta arvaamatonta muutosta. Huomaathan myös, että työnantaja ei voi edellä mainitun TES-määräyksen perusteella muuttaa jo alkanutta työvuoroa pidentämällä sitä sen enempää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana kuin normaalistikaan.

Jos olet ilmoittanut, ettet voi vaihtaa työvuoroa, mutta työnantaja siitä huolimatta määrää vuoron muutoksen, on suositeltavaa noudattaa työnantajan määräystä. Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi, pyydä työnantajaa täyttämään ohessa oleva tulostettava lomake.

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti. Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen. Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms. niin silloin sinulla ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta. Toimita lomake tai työnantajan muu määräys työvuoroluettelon muuttamisesta työpaikkasi JHL:n luottamusmiehelle tai liiton aluetoimistoon. Vaikka työnantajan määräys olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa sitä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Olenko velvollinen tekemään suojelutyötä?

Suojelutyö koskee vain viranhaltijoita, joten asia ei koske yksityisen sosiaalipalvelualan työsuhteissa työskenteleviä JHL:n jäseniä.

Entä jos työnantaja teettää hätätyötä?

On odotettavissa, että jotkut työnantajat saattavat soveltaa työaikalain (TAL 4:21 §) hätätyötä koskevia säännöksiä reagoidessaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikkien hätätyön edellytysten tulee täyttyä jos sitä teetetään.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei muodosta työaikalain tarkoittamaa ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Työnantajat ovat voineet varautua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Siten hätätyön edellytykset eivät mitä ilmeisimmin täyty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Jos työnantaja teettää hätätyötä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, työntekijän on suositeltavaa toimia työnantajan määräyksen mukaisesti, mikäli työnantaja vetoaa työaikalain hätätyötä koskeviin määräyksiin. Ota kuitenkin yhteyttä JHL:n luottamusmieheen tai liiton aluetoimistoon ja ilmoita myös työnantajalle toimivasi näin. Luottamusmiesten on ilmoitettava asiasta liittoon ja huolehdittava, että työsuojeluviranomaiselle on tehty hätätyöstä laissa vaaditut ilmoitukset. Vaikka työnantajan tulkinta hätätyöstä olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa määräystä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Lisää tietoa hätätyöstä työsuojeluhallinnon sivuilla.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Mitä tapahtuu, jos minut kutsutaan töihin varallaolosta? Voinko kieltäytyä?

Jos varallaolon aikana tehty työ on ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, sinun tai luottamusmiehesi pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja/tai vikailmoitukset, mutta varsinaiseen työhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa.

Voinko vaihtaa työvuoroni työkaverin kanssa vuoronvaihto- ja ylityökiellosta huolimatta?

Minulla on henkilökohtainen meno jonka takia työvuoro pitäisi vaihtaa.

Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa. On mahdollista, että työnantaja estää työntekijöiden oma-aloitteisen vuoronvaihdon vastatoimena ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Ota tällöin yhteys luottamusmieheen ja/tai omaan aluetoimistoon.*

Teen töitä osa-aikaisesti. Työsopimuksella on sovittu 30 tunnin työviikosta. Voinko tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Kyllä voit. Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka (säännöllisen työajan pituudesta ks. JHL:n sivulta Työaika). Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Huomaa kuitenkin, että ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Työntekijällä on velvollisuus tehdä jo vahvistettuun työvuoroluetteloo

n merkitty lisätyö. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Huomaathan että silloinkin kun olet sopinut lisätöiden tekemisestä työsopimuksessa, sinulla on oikeus perustellusta henkilökohtaisesta syystä kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä. Jos olet sopinut työsopimuslain 1 luvun 11 §:ssä tarkoittamasta vaihtelevasta työajasta, työnantaja saa työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi teettää lisätyötä vain työntekijän kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antaman suostumuksen perusteella. (Työaikalaki, 4 luku, 18 §)

Minulla on ns. nollasopimus. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto myös minua?

Kielto koskee kaikkia JHL:n jäseniä, jotka työskentelevät yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Nollasopimus on osa-aikainen työsopimus, joten samat periaatteet kuin edellä pätevät myös näissä tapauksissa.

Olen iltapäivän viimeisessä vuorossa päiväkodissa ja muut työntekijät sekä esimies ovat jo lähteneet. Viimeistä lasta ilmoitettiinkin haettavan puoli tuntia ilmoitettua myöhemmin ja työvuoroni loppuu sitä ennen. Jos jään vielä töihin, venyy työvuoroni yli 8 tunnin pituiseksi ja syntyy ylityötä. Mitä teen?

Yritä tavoittaa esimies ja ilmoita hänelle tilanteesta ja muistuta ylityökiellosta. Älä kuitenkaan jätä lasta yksin ennen vanhempien saapumista.

Poikkeuksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon noudattamiselle muodostavat tilanteet, joissa lapsen, asiakkaan tai hoidettavan terveys tai henki on välittömässä vaarassa. Myös sellaiset tilanteet, joissa kiellon noudattaminen voisi vaarantaa omaisuuden, muodostavat vastaavanlaisen poikkeuksen. Mikäli esimies tai muita työntekijöitä ei ole paikalla, on työtehtävät hoidettava loppuun, vaikka vuoro venyisi suunnitellusta. Työnantajan on kuitenkin varauduttava ennalta tällaisiin tilanteisiin. Ilmoita tällaisista tilanteista luottamusmiehelle tai liiton aluetoimistolle. Myös tässä tilanteessa kannattaa käyttää liiton lomaketta ja pyytää työnantajan edustajaa täyttämään se jälkikäteen.

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Saan soiton illalla/aamulla työkaveriltani, että hän on sairastunut eikä pääse aamuiseen työvuoroonsa. Hän pyytää minua tulemaan aikaisemmin vuoroonsa. Mitä vastaan?

Kerro työkaverillesi, että on yhteydessä esimieheenne. Sano työkaverillesi, ettet voi vaihtaa vuoroa hänen kanssaan johtuen kiellosta. Mikäli esimies soittaa sinulle, kerro sama asia. Et voi vaihtaa työvuoroa liiton ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Työvuorojärjestelyt ovat työnantajan vastuulla ja viime kädessä esimies itse voi mennä tilalle tai turvautua muihin sijaisjärjestelyihin.

Työntekijällä ei ole ylipäätään velvollisuutta ottaa vastaan työhön liittyviä puheluja ja siten pyyntöjä vuoronvaihdosta vapaa-aikanaan, ellei ole nimenomaisesti sovittu varallaolosta. Tähän ei ole velvollisuutta sen enempää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kuin normaalitilanteenkaan aikana kiellon aikana. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana on pidättäydyttävä tällaisesta toimintamallista. Työvuoroluettelojen laatiminen on työnantajan vastuulla ja työvuoroluettelo annetaan tiedoksi työpaikalla työaikana.

Minua pyydetään siirtymään toiseen yksikköön kesken työvuoron siellä sattuneen yllättävän henkilöstövajeen takia. Voinko mennä?

Mikäli työvuorosi siirtymäaikoineen pysyy muuttumattomana, on sinun siirryttävä. Jos työvuorosi kuitenkin pitenisi tai lyhenisi alkuperäisestä, on sinun kieltäydyttävä vedoten kieltoon. Näihinkin tilanteisiin työnantajien on varauduttava kiellon aikana ja esim. haettava työvoimaa, joka ei ole kiellon piirissä. Myös tähän kysymykseen pätee sama, mitä on sanottu työnantajan yksipuolisesti määräämästä työvuoroluettelon muutoksesta (ks. sivun ensimmäinen kysymys-vastaus).

Meille kerrotaan seuraavan päivän iltapalaverista ja tulevasta koulutuksesta, jota ei ole suunniteltu työvuorolistoihin kenellekään. Onko meidän osallistuttava näihin?

Teidän ei pidä osallistua kumpaankaan tilaisuuteen, koska niitä ei ole teille suunniteltu työvuoroluetteloon määräajassa ja osallistuminen johtaisi mitä todennäköisimmin ylityön muodostumiseen. Nämä tilaisuudet eivät myöskään oikeuta työnantajaa muuttamaan työvuoroluetteloanne.

Työskentelen yksityisellä sosiaalipalvelualalla keikkatyöntekijänä, eli jokainen työvuoro tai lyhyehkö ajanjakso muodostaa oman määräaikaisen työsopimuksensa. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n soveltamisalalla työskenteleviä JHL:n jäseniä. Pääsääntö ylitöistä pidättäytymisestä koskee yhtä lailla keikkatyöntekijöitä, eli keskimääräistä säännöllistä työaikaa ei tule ylittää. Työnantajat turvautuvat keikka-/tuntityöntekijöiden työvoimaan entistä enemmän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Keikka- ja tuntityöntekijät voivat ottaa vastaan työtä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, kunhan keskimääräistä säännöllistä työaikaa ei ylitetä. Myöskään vahvistettuja työvuoroja ei vaihdeta.

Voinko kerryttää työaikasaldojani liukuvassa työajassa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei saa painostaa liukuvan työajan piirissä olevia tekemään normaalia pidempää työpäivää.

Myös liukuvassa työajassa voidaan normaalitilanteessa työntekijän ja työnantajan niin sopiessa tehdä ylitöitä, mutta ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ylityötä ei tehdä.  Kiellon aikana ei saa ylittää säännöllistä työaikaa siten, että kerryttäisi liukumasaldoja ”plussan puolelle”. Sen sijaan kertynyttä plussaa on mahdollista pitää vapaana. Liukuvassa työajassa sinulla on velvollisuus työskennellä työnantajan määrittelemän kiinteän työajan puitteissa.

*) Kysymyksen vastausta on tarkennettu 26.9. klo 8.48