Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kunta-alalla

JHL on julistanut kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkaa 1.10.2018 kello 00.00. Tältä sivulta löydät vastauksen muun muassa siihen, saatko vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa ja millaiset tehtävät ovat niitä, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä.

JHL aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalla 1.10.2018 kello 00.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen järjestöllinen toimenpide, joka kohdistuu maan hallitusta kohtaan. Liitto lähtee poliittiseen työtaisteluun, koska maa hallituksen valmistelema työlainsäädännön muutokset kohdistuvat työntekijöiden irtisanomissuojaan.

Tältä sivulta löydät vastauksen moniin kysymyksiin, jotka liittyvät ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Otathan huomioon, että sivua voidaan päivittää uusilla kysymys/vastaus -osilla ja täsmennyksillä.

Katso myös Usein kysytyt yleiskysymykset, sillä sieltä löytyy vastauksia yleisimpiin ja suurinta osaa sopimusaloja koskeviin kysymyksiin.

Aktiiveille, esimerkiksi luottamusmiehille on muistilista, jonka löydät sivun ala-osasta.

JHL on laatinut lomakkeen, jolla voidaan kirjata työnantajan yksipuolinen työvuoron muuttaminen. Vaadi työnantajaa täyttämään lomake. Lisää tietoa löydät vastauksesta kysymykseen ”Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?”

Miksi JHL on päättänyt ryhtyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon kunta-alalla?

Liitto lähtee poliittiseen työtaisteluun, koska maan hallitus on heikentämässä työntekijöiden irtisanomissuojaa alle 10 hengen työpaikoissa. Uhkana on irtisanomissuojan heikentämisen laajentaminen myös muihin työpaikkoihin.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JHL:n kunta-alalla (KVTES, TS ja TTES) työskenteleviä jäseniä.

Ylikiellon ulkopuolelle on rajattu kunnalliset viranhaltijat, omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat.

JHL:n työsopimussuhteiset jäsenet tekevät ylityötä työtaistelun voimassaollessa ainoastaan silloin, kun ylityön tekeminen on välttämätöntä hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen estämiseksi.

Keitä kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee ja kauanko kiellot ovat voimassa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JHL:n kunta-alalla (KVTES, TS ja TTES) työskenteleviä jäseniä. Kiellon ulkopuolella on rajattu kunnalliset viranhaltijat, omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat. Kiellot eivät siis koske näitä työntekijäryhmiä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot alkavat 1.10.2018 kello 00.00 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

KVTES:n mukaan työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä perustellusta syystä.

Pääsääntöisesti painava tai perusteltu syy työvuoroluettelon muuttamiselle on jokin ennakoimaton ja yllätyksellinen tapahtuma.

Työntekijän ei pidä antaa suostumustaan työvuoroluettelon muuttamiseen.

Jos työnantaja vetoaa perusteltuun syyhyn ja muuttaa yksipuolisesti työntekijän työvuoroa on työntekijän siinä tapauksessa noudatettava uutta työvuoroluetteloa. Tällöin työnantajalta tulee tiedustella, mikä työehtosopimuksessa kerrottu perusteltu syy työvuoroluettelon muuttamiseen on.

Työntekijän kannattaa ilmoittaa luottamusmiehelle työnantajan käyttämästä perusteesta työvuorolistan muuttamiseksi, jolloin perusteen oikeellisuutta voidaan jälkikäteen valvoa. Työnantajalla ei ole oikeutta kuitenkaan muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloa työvuoron jo alettua.

Miten voin toimia, jos työnantaja kaikesta huolimatta vaatii vuoronvaihtoa?

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n antaman ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana liiton jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä anna suostumustaan työvuorojensa vaihtamiseen.

Ylitöiden teettämiseen työnantaja tarvitsee aina työntekijän antaman tapauskohtaisen suostumuksen. Työvuoroja työnantaja voi muuttaa yksipuolisesti ainoastaan KVTES III luvun 28 §:n mukaisella perustellulla syyllä.

Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi (tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi), voit vaatia työnantajaa täyttämään ohessa olevan lomakkeen.

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti.

On tärkeää, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen.

Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms., sinun ei tarvitse pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta. Säilytä tässä tapauksessa saamasi viesti.

Lomakkeet voit toimittaa omalle luottamusmiehellesi tai aluetoimistoosi mahdollista tulevaa tarvetta varten säilytettäväksi.

Voinko kerryttää työaikasaldojani liukuvassa työajassa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Kiellon aikana ei saa ylittää säännöllistä työaikaa siten, että kerryttäisi liukumasaldoja ”plussan puolelle”. Liukuvassa työajassa sinulla on velvollisuus työskennellä työnantajan määrittelemän kiinteän työajan puitteissa.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Mitä tapahtuu, jos minut kutsutaan töihin varallaolosta? Voinko kieltäytyä?

Liiton päätöksellä ylityö on kiellon piirissä, joten sitä ei tehdä varallaolonkaan aikana. Luottamusmiehet käyvät työnantajien kanssa läpi työtaistelutoimien vaikutukset ja rajaustarpeet myös varallaolon osalta.

Sama koskee myös paikallisia sopimuksia varallaolosta.

Voinko vaihtaa vuoroni työkaverin kanssa vaikka vuoronvaihto on kielletty?

Minun pitäisi päästä lapsen vasu-keskusteluun päiväkotiin.

Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa. On mahdollista, että työnantaja estää työntekijöiden oma-aloitteisen vuoronvaihdon vastatoimena ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.  Ota tällöin yhteys luottamusmieheen ja/tai omaan aluetoimistoon.*

Työsopimuksella on sovittu 30 tunnin viikosta. Voinko tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Olen koulunkäynninohjaaja.

Kyllä voit. Lisätyö ei ole kiellon piirissä.  Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka (38 tuntia 45 minuuttia viikko). Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Huom!  Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Kuuluuko katujen kunnossapito ja auraus ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin?

Kyllä kuuluu. Työnantajan tehtävänä on järjestää auraus ja kunnossapito normaalityövuorojen puitteissa.

Mitkä tehtävät ovat niitä, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä? Kuka sen päättää?

Esimerkkejä tehtävistä, joiden tekemättä jättäminen uhkaa henkeä ja terveyttä, voisivat olla teho-osaston hoitotehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät. Nämä työtehtävät ovat lähes poikkeuksetta työnantajan tiedossa jo ennakkoon. Työnantajat käyvät tarvittaessa kiellon ulkopuolelle jäävät työtehtävät läpi luottamusmiesten kanssa.

Sain JHL:tä viestin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Mitä minun pitää tehdä?

Olen tällä hetkellä työtön.

JHL:n jäsenrekisteristä lähti viesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikille jäsenille, joilla on rekisteriin merkitty sopimusalaksi jokin kunta-alan sopimuksista. Kielto koskee JHL:n työssäkäyviä kunta-alan jäseniä. Viesti ei edellytä sinulta toimenpiteitä.

Kuulunko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin?

Olen perhepäivähoitaja ja työskentelen päiväkodisa.

Kuulut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin. Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat ovat rajattu kiellon ulkopuolelle.

Olen maatalouslomittaja. Milloin minulla tulee viikon säännöllinen työaika täyteen?

Lomittajien säännöllinen työaika on enintään 12 tuntia vuorokaudessa, 38 tuntia 45 minuuttia viikossa, 77 tuntia 30 minuuttia kahden viikon pituisena ajanjaksona tai 155 tuntia neljän viikon pituisena ajanjaksona.*

Yleisohjeet kiellon piirissä oleville JHL:n kunta-alan jäsenille

 • Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta.
 • Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta etkä sen seurauksista.
 • Jos sinua pyydetään jatkamaan, vaihtamaan tai tekemään ylimääräinen työvuoro, kieltäydy vedoten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
 • Jos koet tilanteen painostavaksi tai työnantajan edustaja uhkailee sinua jollain rangaistuksella, esimerkiksi varoituksen antamisella, ota välittömästi yhteyttä luottamusmieheesi. Kerro tämä myös työnantajan edustajalle.
 • Pyydä joku työpaikaltasi mukaan, jos epäilet joutuvasi painostuksen kohteeksi

Aktiivien muistilista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

 • Kiellon aikana JHL:n jäsenet eivät anna suostumusta ylityön tekemiseen.
 • Pääluottamusmies käy työnantajan kanssa keskustelun siitä, mitä tilanne merkitsee.
 • Kielto koskee kunnissa työskenteleviä JHL:n työsopimussuhteisia jäseniä pois lukien omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat
 • Jäsenet eivät vaihda vuoroja pyydettäessä edes KVTES:n työaikaluvun 30 pykälän 2 momentin mukaisessa tilanteessa ”perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa”.
 • Ylityön tekemiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Kiellon aikana JHL:n jäsenet eivät anna suostumusta ylityön tekemiseen.
 • Ilmoittakaa työnantajalle, että jäsenet on ohjeistettu tilannetta ajatellen ja heille on annettu ohje ottaa välittömästi yhteyttä luottamusmieheen, mikäli he kokevat painostusta esimiesten taholta.
 • Työnantajalla ei ole oikeutta ryhtyä työnjohdollisin rankaisutoimenpiteisiin tästä johtuen.
 • Tilanne todennäköisesti aiheuttaa myös huomattavaa lisätarvetta luottamusmiehen ajankäyttöön. Ota myös tämä esiin keskustelussa.
 • Työnantaja saattaa herkästi vedota hätätyöhön. Tilanne ei täytä hätätyön kriteereitä. Kyse ei ole ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 • Jaksotyössä ylityösuostumus on pyydettävä, kun jaksoon on tehty säännöllinen työaika eli työaika, joka työntekijälle on suunniteltu työvuoroluetteloon. Jaksotyössä työntekijä vetoaa vuoronvaihtokieltoon.
 • Sosiaali-  ja terveydenhuollon yksiköissä sekä varhaiskasvatuksessa pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen on käytävä suojatyön rajat läpi välittömästi.
 • Myös työsuojeluvaltuutetut osallistuvat suojelutyötä koskeviin neuvotteluihin ja rajanvetolinjauksiin.
 • Näissä yksiköissä työskenteleville on ilmoitettava suojelutyövelvoitteesta.
 • Työntekijän on oltava yhteydessä pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen, jos työnantaja vetoaa suojelutyön.

Suojelutyön teettämisen tarpeen ratkaisee kunta tai kuntayhtymä. Työtaistelun toimeenpanevan yhdistyksen pitäisi jättää työtaistelun ulkopuolelle tietyt yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta elintärkeät toiminnot. Jos yhdistys tekee näin, suojelutyötä ei tarvita näiden toimintojen turvaamiseksi. Suojelutyövelvollisuus koskee vain viranhaltijoita.

Hätätyön kriteerit ja siihen liittyvät muut työnantajan velvoitteet

Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta.

Hätätyön teettämisen edellytykset

Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma

 • on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa
 • vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen.
 • uhkaa johtaa hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana.

Siten tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja seurausten eli keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai sen vakavan uhan tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen tulee olla samanaikaisesti olemassa. Jos näin on, saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Hätätyön teettämisen rajoitukset ja poikkeukset

Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta.

Hätätyötä ei koskaan saa teettää kauemmin kuin siihen on tarvetta. Jos hätätyön edellytykset täyttävää työtä tehdään säännöllisenä työaikana, kyse ei ole hätätyöstä. Se muuttuu hätätyöksi vasta säännöllisen työajan jälkeen.

Hätätyötä ei lueta ylityön enimmäismääriin, eivätkä ylityön täyttyneet enimmäismäärät estä hätätyön teettämistä. Hätätyöstä on kuitenkin maksettava normaali ylityökorvaus ja sunnuntaina tehdystä hätätyöstä sunnuntaityökorvaus.

Hätätyötä teetettäessä voidaan poiketa suuresta osasta työn teettämistä rajoittavista säännöksistä, kuten yötyö-, vuorotyö-, lepoaika- ja sunnuntaityösäännökset. Periaatteessa hätätyössä ei työajan pituutta ole mitenkään rajoitettu. Hätätyötäkään ei ole tarkoituksenmukaista eikä työsuojelunäkökohdat huomioon ottaen mahdollistakaan teettää yhtäjaksoisesti pitkää aikaa ilman lepotaukoja.

Hätätyöilmoituksen tekeminen

Työnantajan on työaikalain mukaan viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta.

Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Lausunto edesauttaa työsuojeluviranomaista ratkaisemaan, onko sen syytä ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella.

*) Kysymyksen vastausta on tarkennettu 26.9. klo 8.48

**) Kysymyksen vastausta tarkennettu 3.10.2018 klo 15.57