Toimintaohjeita toisen liiton työtaistelun varalle

Tällä sivulla on ohjeistus menettelytavoista miten toimit, jos toinen liitto on julistanut työpaikallasi työtaistelutoimia.

1. Jos työskentelet muulla kuin JHL:n sopimusalan työpaikalla

Alla oleva ohjeistus koskee tilanteita, jossa liitot ilmoittavat työtaistelutoimista, esim. työnseisauksista.

Jos yksittäinen JHL:n jäsen työskentelee toisen SAK:laisen liiton sopimusalalla ja tämä toinen liitto ryhtyy työtaisteluun, kuuluvat sen piiriin myös muiden SAK:laisten liittojen jäsenet. Näissä tilanteissa noudatetaan paikallisen lakkotoimikunnan ohjeita ja lakkorajoja. Työtaistelun järjestävä liitto maksaa JHL:n jäsenelle lakkoavustuksen kuten omille jäsenilleen ja laskuttaa siitä myöhemmin JHL:ää.

Lisätietoja saat luottamusmieheltäsi tai jos sellaista ei työpaikallasi ole, aluetoimistostasi. Liitto on koonnut  usein kysyttyjä kysymyksiä- palstan, josta löytyy vastauksia yleisimmin askarruttaviin asioihin.

Ainoat luotettavat informaation lähteet ovat liitto ja mahdollinen lakko-organisaatio. Seuraa aktiivisesti liiton tiedotusta nettisivujen ja somen kanavien kautta.

2. Omaa työtä jatketaan normaalisti, jos JHL:n sopimusalan työpaikalla toisen liiton jäsenet käyttävät työtaistelutoimia

Ammattiliitot ovat työtaistelupäätöksissään itsenäisiä. Yksittäinen ammattiliitto voi päättää vain omien jäsentensä osallistumisesta työtaisteluun. Keskusjärjestöt ovat sopineet yhteisistä pelisäännöistä tilanteessa, jossa samalla työpaikalla työskentelee eri keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen jäseniä ja jokin liitto ryhtyy työtaisteluun.

Pääperiaate on se,että työtaistelun ulkopuolisten liittojen jäsenet tekevät omia töitään, mutta eivät tee työtaistelun piiriin kuuluvien töitä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työtaistelun ulkopuoliset työntekijät jatkavat omien töidensä tekemistä normaalisti, mutta kieltäytyvät paikkaamasta työtaistelun piiriin kuuluvien työpanosta esimerkiksi tehtäviä tai työvuoroja muuttamalla, ylitöillä tai työtahtia kiristämällä.

Tätä periaatetta noudatetaan myös niissä tilanteissa, jossa tehtävät ovat samoja tai lähes samoja kuin lakossa olevan liiton jäsenten tehtävät.

Poikkeuksen muodostaa virkasuhteisten osalta suojelutyö, jota virkamies on velvollinen tekemään hengen, terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi sekä kaikkien osalta hätätyön tunnusmerkit täyttävä työ.

Mikäli työnantaja vaati työtaistelun aikana tekemään jotain työtä suojelu- ja hätätyönä, on aina ennen työn aloittamista hyvä olla yhteydessä omaan luottamusmieheen.