Oikeudenmukainen verotus EU:ssa

JHL vaatii kansainvälisen ay-liikkeen ja monien kansalaisjärjestöjen kanssa oikeudenmukaisempaa verotusta EU-maihin. Ne, joilla on enemmän myös maksaisivat veroja enemmän. JHL haluaa myös suitsia veronkiertoa ja maiden välistä haitallista verokilpailua.


JHL:n, kansainvälisen ay-liikkeen ja monien kansalaisjärjestöjen mielestä oikeudenmukainen verotus koostuu

 • tiiviistä veropohjasta, jolloin veroja kerätään mahdollisimman monesta eri lähteestä. Kun lähteitä on useita, ei veroa tarvitse kerätä suurta määrää yhdestä lähteestä, esimerkiksi palkkatulosta.
 • haitallisten tulo- ja varallisuuserojen tasaamisesta
 • progressiivisesta tulo- ja pääomaverotuksesta
 • verottamisen pääpaino siirtyy työn verottamisesta pääomatulojen ja varallisuuden verottamiseen
 • kulutusta ekologiseen suuntaan ohjaavista veroista niin, että siirtymässä tuetaan heikoimpia
 • korjaavista haittaveroista, joilla pyritään vähentämään haitallista kulutusta (esim. sokeri) ja ohjaamaan kulutusta terveydelle ja ympäristölle vähemmän haitallisiin tuotteisiin
 • veronkierron, aggressiivisen verosuunnittelun ja harmaan talouden torjumisesta
 • siitä, että vero maksetaan siellä, missä voitto ja arvonlisä syntyvät.

Kansainvälinen ay-liike kampanjoi veronkiertoa vastaan. 

EU:n työkalut oikeudenmukaisemman verotuksen saamiseksi

Verotusta ei ole harmonisoitu EU-tasolla. Jokaisella jäsenvaltioilla on vapaus päättää veropolitiikastaan kunhan se ei ole EU:n perusperiaatteiden vastaista. 

Verotuksen alalla EU:ssa voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä esimerkiksi viranomaisten tiedonvaihdon avulla.  Kun puhutaan veropolitiikkaa koskevasta sääntelystä, silloin toimenpiteisiin vaaditaan jäsenmaiden yksimielinen hyväksyntä.  

Haitallisen verokilpailun suitsiminen

Haitallinen verokilpailu vaikuttaa toisen maan veropolitiikkaan ja vääristää sen veropohjaa. Verokilpailua harjoittavan maan tavoitteena on suuryhtiöiden houkuttelu oman kevyemmän verotuksen piiriin. Kilpailun seurauksena sekä pääoman että työvoima virtaa tähän maahan. 

Kilpailun seurauksena verotuloja menettävä maa joutuu pulaan – mistä se saa riittävästi rahaa julkisten palvelujen tuottamiseen?

Maat tarvitsevat verotuloja hyvinvointipalveluihin ja budjettivajeen kuromiseen. Matalat yritysverot myös vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla. Suomi ei ole osallistunut haitalliseen verokilpailuun.

Veroparatiisit ovat maita tai alueita, joissa on alhainen tai olematon verotus ja tiukka pankkisalaisuus. Niiden lait mahdollistavat yritysten todellisten omistajien salaamisen eikä yrityksiltä edellytetä varsinaista tuotannollista toimintaa. Veroparatiisit ovat haitallisen verokilpailun äärimuoto.

EU:ssa ja OECD:ssa (OECD=Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) kilpailua matalilla yritysveroilla yritetään estää ja yritysverotusta uudistaa.

 • BEPS (BEPS=Base Erosion and Profit Shifting)
  Veropohjan rapautumisen estäminen ja monikansallisten yrityksien keinotekoinen voittojen siirto valtiosta toiseen. EU on ottanut BEPS-hankkeen osaksi taisteluaan haitallista verokilpailua vastaan ja antanut sen pohjalta useita direktiiviehdotuksia.
 • OECD:n ja EU:n aloitteet:
  Yhteinen yhdistetty veropohja (CCCTB)
  Monikansallisia yrityksiä verotettaisiin yhtenä yksikkönä niin, että koko konsernin voitot ja tappiot lasketaan yhteen ja verotulot jaetaan maiden kesken sen mukaan, missä arvioidaan arvon syntyneen.
  Yritysten julkinen maakohtainen raportointi (pCBCR)
  Raportointi tekisi yritysten veronmaksusta avointa ja mahdollistaisi verojärjestelyihin puuttumisen.  Maakohtaiset tiedot esimerkiksi työntekijöiden määrästä, voitosta, liikevaihdosta ja maksetuista tuloveroista lisäisivät avoimuutta.
  Vähimmäistaso yhteisöverolle
  Tavoitteena on pysäyttää yrityksiä maahan houkutteleva haitallinen, matalilla veroasteilla kilpaileminen.  Niin kauan kuin on olemassa nollaverotuksella tai erittäin pienellä verotuksella yrityksiä verottavia valtioita, tulevat varsinkin suuryritykset toteuttamaan verojenvälttelytoimia.

Katso myös laajempi kokonaisuus EU ja oikeudenmukainen verotus.