Laajempi ja tiiviimpi veropohja- pienempi palkkatulojen verotus

JHL tavoittelee Suomen julkisen talouden vahvistamista pitkällä aikavälillä ilman leikkauksia julkisiin palveluihin. Tämä tavoite toteutuu veropohjaa laajentamalla ja tiivistämällä sekä korkealla työllisyysasteella. Veroja kerätään mahdollisimman monesta eri lähteestä, jolloin palkkatuloja voitaisiin verottaa vähemmän.

Jokainen Suomessa asuva käyttää jossain vaiheessa elämäänsä julkisia palveluja. Mitä kattavammat ne ovat, sitä enemmän ne nostavat ihmisten elintasoa. 

Julkisen sektorin palveluihin kuuluvat muun muassa

  • toimivat, kunnossa olevat liikenneväylät
  • laadukas terveydenhuoltojärjestelmä
  • luotettava oikeuslaitos
  • maksuttomat kouluttautumismahdollisuudet
  • kattava turvaverkko sairauden ja työttömyyden varalta.  

Tätä kaikkea saamme veroeuroillamme

Laadukkaat julkiset palvelut turvataan kasvattamalla sektorin tuloja, esimerkiksi keräämällä enemmän veroja. 

Tarve julkisen sektorin palveluille kasvaa. Väestö ikääntyy ja se tarvitsee enemmän sosiaali- ja terveysalan palveluita. Toisaalta, oppivelvollisuuden ulottaminen toisen asteen maksuttomaan koulutukseen lisää rahan tarvetta myös koulutukseen.  Myös ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan rahaa.

Palkkatuloja verotettava vähemmän

JHL:n mielestä verotuksen painopistettä pitää siirtää palkkatulojen verottamisesta

  • pääomatulojen
  • varallisuuden
  • haitalliseen kulutuksen tiukempaan verotukseen.

Sen sijaan, että verotetaan yhtä asiaa paljon, vähän tai ei lainkaan, verotetaan useita asioita vähän.

Korkea työllisyysaste edistää JHL:n tavoitetta laadukkaista julkisista palveluista. Tällä hetkellä työn verotus on Suomessa kuitenkin melko kireää.  Olisikin harkittava tarkkaan, miten työllisyys reagoi verotuksen tasoon.

Verotus voi vaikuttaa siihen, kuinka aktiivisesti työtä etsitään tai onko taloudellisesti kannattavaa ottaa työtä vastaan. JHL:n mielestä  työn verotukseen voi tehdä korkeintaan maltillisia korotuksia. Verotuksen painopistettä siirtämällä paineet palkkatulojen verotukseen pienenevät.

Veropohjaa pitää laajentaa

Laajalla veropohjalla JHL tarkoittaa sitä, että veroja kerätään mahdollisimman monesta eri lähteestä. Kun lähteitä on useita, ei veroa tarvitse kerätä suurta määrää yhdestä lähteestä, esimerkiksi palkkatulosta.

Laajalla veropohjalla voidaan myös puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun ja maailmanlaajuisen talouden mahdollistamiin järjestelyihin, joiden seurauksena maksettujen verojen määrä pienenee.

Katso myös, mistä kaikesta veroja maksetaan

Veropohjaa pitää tiivistää

Veropohjan tiivistämisellä JHL tarkoittaa erilaisten verohelpotusten, -vapauksien ja alennettujen verokantojen poistamista. Veroja maksettaisiin ilman suuria vähennys- ja tulonmuuntomahdollisuuksia.

Verohelpotukset

Suomessa on käytössä verohelpotuksia, joiden poistaminen voisi kasvattaa verotuloja ilman haitallisia sivuvaikutuksia. Tällaisia verohuojennuksia ovat muun muassa osinkojen osittainen verovapaus.

Verovapaudet

Institutionaalisten sijoittajien verottomille osinkotuloille  määrättäisiin esimerkiksi 5 prosentin lähdevero.  Institutionaaliset sijoittajat ovat esimerkiksi yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka sijoittavat osakkeisiin ja rahastoihin. Muun muassa JHL, EK ja Folkhälsan lasketaan yleishyodyllisinä yhdistyksinä institutionaalisiin sijoittajiin.

JHL:n ehdotukset veropohjan laajentamiseksi ja tiivistämiseksi

Verot on maksettava siihen maahan, missä voittokin syntyy

Aggressivisen verosuunnittelun tavoitteena on minimoida verojen maksua. Suomen verolainsäädännössä on porsaanreikiä, joita esimerkiksi yritykset hyödyntävät siirtämällä verotettavat tulonsa matalamman verotuksen maihin. Nämä porsaanreiät on tukittava.

Haittaverot vahvistavat julkista taloutta

JHL kannattaa haittojen verotusta, jos ne pystytään kohdistamaan kulutukseen, joka ei aiheuta eriarvoistumista. Jos eriarvoistumisen mahdollisuus on olemassa, se pitäisi torjua erilaisilla kompensaatiojärjestelmillä.

Haittaveron avulla voidaan vähentää haitallista kulutusta. Se on tärkeä mekanismi esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja terveyshaittojen ehkäisemisessä.

Kaksi yksinkertaista esimerkkiä siitä, miten verojen kiristäminen hillitsee haitallista kulutusta tai siirtää sitä.