Siirry sisältöön

JHL: Varhaiskasvatuslakiin tehtävä tarkennus lisäresursseista, joilla turvataan tukea tarvitsevien lasten tuen saanti

JHL:n mielestä varhaiskasvatuslakiin tarvitaan tarkentava lisäys henkilöstömitoitukseen. Tarkennus koskisi lisäresursseja silloin, kun varhaiskasvatusryhmässä on tukea tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Suhdeluku yksi aikuinen seitsemää lasta kohden ei enää riitä, jos ryhmässä on yksikin tukea tai erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Suomen hallitus esittää varhaiskasvatuslakia muutettavaksi niin, että siihen kirjattaisiin lapsen oikeus tarvitsemaansa varhaiskasvatuksen tukeen sekä tuen rakenne. Yhdenvertaisuuden kannalta JHL pitää muutosta kannatettavana. Lakimuutoksesta antamassaan lausunnossa liitto kuitenkin toteaa, että oikeuksien kirjaaminen ja tuen rakenteen liittäminen lakiin ei kuitenkaan riitä. Lakiin on tehtävä lisäys riittävistä resursseista, jotta oikeus tukeen todella toteutuu, ja että tuki on ammattilaisen antamaa.

— Jotta tukitoimet lasten tuen takaamiseksi voidaan järjestää, palveluiden saatavuus on varmistettava oikealla henkilöstömäärällä, mikä tarkoittaa monissa kunnissa lisähenkilöstön palkkausta ja kouluttamista, JHL kirjoittaa lausunnossaan.

JHL pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen työntekijöiden osaamisesta ja riittävyydestä huolehditaan. Työnantajien on ulotettava henkilöstön lisäkoulutus ja resursoinnin tarkastelu myös ryhmäavustajien ja lastenhoitajien täydennyskoulutukseen.

— Kun lapselle annetaan päätös tuesta, on varmistettava, että päätöksen mukana seuraa myös tarvittava resurssi tuen toteuttamiseksi. Varhaiskasvatusyksiköissä on siksi lisättävä ryhmäkohtaisia henkilöstömääriä, sekä panostettava vahvasti henkilöstön lisäkoulutuksiin, JHL:n lausunnossa sanotaan.

Lakimuutoksella tavoitellaan myös lainsäädännöllistä jatkumoa varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Kun tukea tarvitseva lapsi on otettu mukaan normaaliin opetukseen (inkluusio), on myönnetyn tuen jatkuttava saumattomana varhaiskasvatuksesta kouluun.  Tämä tietää kunnille lisäkuluja, jotka pitäisikin korvata niille täysimääräisinä, liitto toteaa.

JHL:n lausunto varhaiskasvatuslain muuttamisesta