Siirry sisältöön

JHL: Tasa-arvoisempi Suomi palkkatasa-arvon, sukupuolijaottelusta vapaan koulutuksen ja väkivallattoman työelämän avulla

JHL:n mielestä palkkatasa-arvon konkreettinen edistäminen, perhevapaauudistus, väkivallan poistaminen työelämästä, koulutuksellinen tasa-arvo ja syrjäytymisen ehkäiseminen veisivät Suomea tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi.

Tasa-arvoisempi Suomi olisi lähempänä, jos hallitus asettaisi toteutettaviksi tasa-arvopoliittisiksi tavoitteikseen palkkatasa-arvon edistämisen, perhevapaauudistuksen, koulutuksellisen tasa-arvon, väkivallan kitkemisen työelämästä ja syrjäytymisen ehkäisemisen.

Hallituksen tasa-arvopoliittista selontekoa koskevassa lausunnossaan JHL nostaa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi palkkatasa-arvon nykyistä konkreettisemman edistämisen. Palkka-avoimuudesta pitäisi säätää lailla ja luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksia pitäisi vahvistaa. Palkkakartoitus pitäisi saattaa nykyistä velvoittavammaksi niin, että korjaustoimenpiteille asetettaisiin selvä aikataulu, johon mennessä korjaukset pitäisi tehdä.

Tasa-arvoa vahvistavana tekijänä liitto pitää perhevapaauudistusta, joka tasaisi äitien ja isien perhevapaita sisältäen kustannusten tasaisen jakamisen työnantajien kesken.

Koulutuksellista tasa-arvoa ajettaisiin parhaiten kannustamalla kaikkia valitsemaan opiskelu- tai työpaikka joltain muulta kuin sukupuolille totutuilta aloilta.

– Erityisesti huomiota on kiinnitettävä siihen, että miehiä saadaan laajemmin mukaan perinteisesti naisten aloina pidetyille opetus- ja hoivasektorille ja naisia matemaattisille ja teknisille aloille. Asennemuutoksen lisäksi tämä voi edellyttää myös palkkauksellista tarkastelua alojen välillä, liitto kirjoittaa lausunnossaan.

Naisiin kohdistuvan väkivallan tehokkaammaksi torjumiseksi on saatettava loppuun seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus ja muutettava raiskausmääritelmä suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Tasa-arvoisuutta edistävänä tekijänä JHL pitää myös sitä, että Suomi ratifioisi ILO:n yleissopimuksen 190 ja sitä täydentävän suosituksen väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä.

Tasa-arvon parantamiseksi valtiovallan on ryhdyttävä aktiivisemmin integroimaan osaksi yhteiskuntaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria miehiä ja muita syrjäytymisvaarassa olevia ryhmiä.  Liiton mielestä valtiovallan on myös huolehdittava nuorten mielenterveyspalveluiden nykyistä huomattavasti paremmasta saatavuudesta.

Lue JHL:n lausunto kokonaan aiheesta Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko