Siirry sisältöön

JHL: Lastenhoitajien ja opettajien määrä pitäisi varhaiskasvatuksessa palauttaa ennalleen

JHL ehdottaa varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen suhdeluvun palauttamista ennalleen. Lastenhoitajia ja –ohjaajia olisi ryhmässä 2/3  ja varhaiskasvatuksen opettajia 1/3. Liitto kaipaa varhaiskasvatuslakiin myös täsmennystä henkilömitoituksen tosiasialliseen toteutumiseen, ja vahvempaa suojaa epäkohdista ilmoittaville työntekijöille.

Varhaiskasvatuslakia ollaan muuttamassa. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen alaa ja turvata päiväkodin henkilöstön mitoituksen toteutuminen lainsäädännön mukaisesti. Uusi laki myös vahvistaisi varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin, jotta niihin voitaisiin ajoissa puuttua.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa JHL ehdottaa, että henkilöstörakenteen suhdelukuja koskevaa säädöstä harkittaisiin uudelleen ja aiempi kirjaus palautettaisiin. Palattaisiin rakenteeseen, jossa varhaiskasvatusryhmässä 2/3 henkilöstöstä olisi lastenhoitajia ja -ohjaajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia.

Mikäli paluu aikaisempaan kirjaukseen ei olisi mahdollista, liitto esittää myös kompromissia.

− 1−3-vuotiaiden ryhmissä suhdeluku olisi 2/3 lastenhoitajia ja -ohjaajia, ja 4−6-vuotiaiden ryhmissä suhdeluku olisi vuonna 2030 voimaan tulevan säädöksen mukaisesti 1/3 lastenhoitajia ja 2/3 varhaiskasvatuksen opettajia. Näin saataisiin varhaiskasvatuksen opettajien resurssia kohdennettua esiopetusikäisten ryhmiin, liitto esittää.

Jos 2030-linjaus päätetään kuitenkin pitää, on huolehdittava siitä, että pätevää ja kelpoista henkilökuntaa on riittävästi. JHL:n mielestä lastenhoitajille ja -ohjaajille on siksi taattava joustavat opintopolut varhaiskasvatuksen opettajiksi kouluttautumiseen.

JHL on myös tehnyt aloitteen uudenlaisen AMK-pohjaisen ammatillisen vaka-opettajan polun (ei sosionomi) rakentamisesta. Se avaisi useammalle nyt työttömyysuhan alla olevalle hoitajalle ja ohjaajalle paremmat mahdollisuudet pätevöityä esimerkiksi 1−3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Lakiesityksen henkilöstömitoitukseen JHL kaipaa tarkennusta. Liiton mielestä mitoituksen tulisi toteutua niin, että henkilökuntaa on lapsiryhmässä tosiasiallisesti aina lain mukainen määrä.

JHL pitää esitystä ilmoitusvelvollisuudesta hyvänä. Varhaiskasvatuksessa työskentelevillä olisi lain määräämä velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista tai niiden uhasta. Liitto toivoo esitykseen kuitenkin tarkennuksia siitä, miten ilmoituksen tehneen henkilön asema työpaikalla turvataan.

− Työnantajan ilmiantaminen voi vaikeuttaa työntekijän asemaa työpaikalla eikä työntekijän suojaamiseen liittyvät toimenpiteet käy riittävästi ilmi esityksessä, liitto sanoo lausunnossaan.

JHL kaipaa lakiesitykseen myös tarkennusta erityistukea tarvitsevien lasten asemaan. Tällä hetkellä säädökset antavat kunnille ja varhaiskasvatusyksiköille mahdollisuuden tulkita lain määritelmän hyvin omaehtoisesti. Liiton mielestä varhaiskasvatuslakiin pitäisikin kirjata selkeästi ja sitovasti säädökset lapsen tarvitseman tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa.

Katso tästä varhaiskasvatuslakia koskeva JHL:n koko lausunto