Siirry sisältöön

Päivähoitomaksujen alentaminen lisäisi tasa-arvoa ja työllisyyttä

JHL kannattaa päivähoitomaksujen alentamista. Maksujen alentaminen parantaisi työn teon kannustimia, minkä seurauksena työmarkkinoille osallistuminen kasvaisi. Maksujen alentamisella olisi myös tasa-arvovaikutuksia. Useammilla äideillä olisi mahdollisuus osallistua työmarkkinoille, jolloin heidän urakatkonsa olisivat keskimäärin lyhyempiä ja palkkakehitys parempaa.

JHL kannattaa lakimuutosehdotusta, jossa esitetään päivähoitomaksujen alentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa liitto sanoo kannattavansa lakiesitystä erityisesti sen positiivisten työllisyys- ja tasa-arvovaikutusten takia. Lakiesitys myös parantaa lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Lausunnossaan liitto tähdentää, että mikäli lakimuutos toteutuu, on sen kustannuksien todelliset ulottuvuudet tarkistettava ja korvattava kunnille täysimääräisesti. Tämä tapahtuisi niin, että kunnat saisivat aiempaa suuremman osan yhteisöveron tuotosta.

− Empiiriseen tutkimuskirjallisuuteen nojaten voidaan olettaa, että varhaiskasvatusmaksujen alentaminen nostaa työllisyyttä pitkällä aikavälillä. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen parantaa työn teon kannustimia, jonka seurauksena työmarkkinoille osallistuminen tulee kasvamaan. Lisäksi jo nyt työssäkäyvien perheiden käytettävissä olevat tulot kasvavat, kun varhaiskasvatusmaksut syövät pienemmän osan palkkatuloista. Nämä seikat ovat omiaan vähentämään myös lapsiköyhyyttä, JHL kirjoittaa lausunnossaan.

JHL:n mukaan lakimuutoksen voidaan olettaa vaikuttavan erityisesti naisten työmarkkina-asemaan, sillä äidit ovat keskimäärin enemmän lasten kanssa kotona verrattuna miehiin. Jos uudistuksen seurauksena useampi äiti osallistuisi työmarkkinoille, olisivat heidän urakatkonsa keskimäärin lyhyempiä ja palkkakehityksensä parempaa. Uudistuksella on siis todennäköisesti sukupuolten välisiä palkkaeroja pienentävä vaikutus.

JHL nostaa lausunnossaan esiin myös hoitohenkilökunnan jaksamisen. Liiton mukaan oikean kokoiset lapsiryhmät tukevat jaksamista. Hoitajien lisäksi asiaankuuluvat siivous- ja ruokapalvelut on otettava huomioon. Näitä tehtäviä ei pidä siirtää hoito- ja kasvatusammattilaisten tehtäväksi.

− On vaarana, että juuri näistä palveluista tullaan kunnissa leikkaamaan, jotta uudistuksen tuomat tulonvähennykset voidaan kattaa, liitto huomauttaa.

JHL:n mukaan myös nämä muut palveluketjun toimimisen kannalta välttämättömät menot on korvattava kunnille.

JHL:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta