Siirry sisältöön

Kiky-tunnit poistuvat – Tällainen on perhepäivähoitajien liite

JHL:n edustajisto hyväksyi torstaina 28.5.2020 kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n neuvottelutuloksen ja sen liitteenä olevan perhepäivähoitajien liite 12:n neuvottelutuloksen.

Kunta-alan uusi yleinen virka- ja työehtosopimus hyväksyttiin 28.5.2020. JHL:n edustajisto hyväksyi uuden KVTES:n ja sen liitteenä olevan perhepäivähoitajien sopimuksen etäyhteyksin järjestetyssä kokouksessa. Edustajisto hyväksyi myös kunta-alan pääsopimuksen, tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sekä teknisen henkilöstön virka- ja tyehtosopimuksen.

Alla esittelemme perhepäivähoitajia koskevan liitteen (Liite 12)  tärkeimpiä kohtia.

Perhepäivähoitajien liitteen esittely 

Perhepäivähoitajien liitettä sovelletaan omassa kodissa työskenteleviin perhepäivähoitajiin.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.4.2020 −28.2.2022 (23 kuukautta).

Palkankorotukset

1.8.2020 yleiskorotus. Perhepäivähoitajan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.

Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,22 prosentilla.

1.4.2021 yleiskorotus. Perhepäivähoitajan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1 prosentin yleiskorotuksella.

Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yhdellä prosentilla

Hoitopaikoista maksettavien korvausten korotukset

1.8.2020 liitteen 12 hoitopaikasta maksettavia korvauksia korotetaan seuraavasti:

12PPH001 − Perhepäivähoitajalla on vähintään soveltuva ammatillinen tutkinto

  • yhden yli 5 tunnin paikan korotus on 6,50 euroa (kun yleiskorotus on 26 euroa, yhtä paikkaa kohti korotus on neljäsosa tästä summasta)
  • yhden enintään 5 tunnin paikan korotus on 3,25 euroa (puolet yli 5 tunnin paikan korotuksesta)

12PPH002 – Perhepäivähoitajalla ei ole soveltuvaa ammatillista tutkintoa

  • samat euromäärät kuin kohdassa 12PPH001.

1.4.2020 liitteen 12 hoitopaikasta maksettavia korvauksia korotetaan seuraavasti:

12PPH001− Perhepäivähoitajalla on vähintään soveltuva ammatillinen tutkinto

  • yhden yli 5 tunnin paikan korotus on 4,22 euroa (= yhden prosentin korotus)
  • yhden enintään 5 tunnin paikan korotus on 2,11 euroa (= yhden prosentin  korotus )

12PPH002 – Perhepäivähoitajalla ei ole soveltuvaa ammatillista tutkintoa

  • yhden yli 5 tunnin paikan korotus on  4,03 euroa (= yhden prosentin korotus)
  • yhden enintään 5 tunnin paikan korotus 2,01 euroa  (= yhden prosentin korotus).

Hoitopaikkojen hinnat sopimuskaudella 2020-2021

Paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä on suuruudeltaan 0,80 prosenttia ja se maksetaan 1.4.2021

Perhepäivähoitajat ovat mukana KVTEsin allekirjoituspöytäkirjan mukaisen erän jaossa. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Kohdentamisessa on otettava huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.

Paikallisessa järjestelyerässä on niin sanottu työnantajaperälauta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli erän käyttämisestä ei paikallisissa neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää, käytetäänkö järjestelyerä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin, henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Kikytunnit poistuvat elokuussa

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kikytunnit poistuvat 30.8.2020 jälkeen. Uuden KVTESin liitteen 12 mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Arkipyhälyhennys muuttuu 31.8.2020 lukien 8 tunniksi ja keskeytyneellä arkipyhäjaksolla ei ylityörajaan enää lisätä mitään.

Lomarahan voi sopia vapaaksi

Vuonna 2021 työntekijät voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Ennen sopimuksen tekemistä työnantajan on selvitettävä työntekijälle lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 prosenttia ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Näiltä päiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.

Työryhmät

Sopimuskauden ajaksi asetetaan seuraavat työryhmät:

  • työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää KVTES:n liitteen 12 erityiskysymyksiä
  • työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää onko KVTES:n liitteen 12 palkkausjärjestelmän muuttamiselle ja kehittämiselle edellytyksiä, sekä tehdä selvitykseen perustuvat ehdotukset palkkausmääräysten muuttamiselle.

Vuoden 2020 alusta voimaan astunut uusi työaikalaki vaikuttaa myös perhepäivähoitajien työaikoihin. Tutustu työaikalain muutosten vaikutuksiin tarkemmin perhepäivähoitajien liitteen esittelystä.

Lissätiedot:

Marja Lehtonen, sopimusasiantuntija, 046 920 9192
Riitta Rautiainen, sopimussiantuntija, 0400 602 736