Siirry sisältöön

Kiky-tunnit ja työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi 4.11.2019 ratkaisun insinööriliiton jäsentä ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevassa asiassa. Ratkaisu koski työehtosopimukseen perustuvien ns. kiky-tuntien suhdetta työntekijän työsopimuksessa sovittuun työaikaan.

Kyseisessä tapauksessa työntekijän työsopimuksessa oli nimenomaisesti sovittu 37,5 tunnin viikkotyöajasta ja työnantaja oli työehtosopimukseen vedoten teettänyt työntekijällä puoli tuntia lisätyöaikaa viikossa. Työntekijä ei ollut antanut suostumustaan työajan pidentämiseen. Käräjäoikeus katsoi, että kiky- tuntien teettäminen oli vastoin työntekijän työsopimusta. Käräjäoikeus totesi myös, että sovellettavasta työehtosopimuksesta ei käynyt ilmi, että osapuolet olisivat sopineet ns. edullisemmuussäännön sivuuttamisesta, mikä olisi ollut edellytys sille, että työehtosopimuksen määräys voisi ohittaa työsopimuksen. Työnantaja velvoitettiin korvaamaan työntekijälle työsopimuksen rikkomisen johdosta aiheutunut ansionmenetys.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Työnantaja valittanee tuomiosta hovioikeuteen.

Työtuomioistuin on aikaisemmin tänä vuonna arvioinut Varsinais-Suomen  käräjäoikeudelle antamassaan lausunnossa TT 2019:74 teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kiky-määräysten ja yksittäisen työsopimuksen työaikaa koskevan ehdon suhdetta. Työtuomioistuin katsoi, että työntekijälle edullisempien työsopimusehtojen vaikutus oli voitu työehtosopimuksella poissulkea työajan pidennystä koskevassa asiassa kaikkien työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden osalta ja riippumatta siitä, oliko työsopimus tehty ennen kyseisen tes-määräyksen voimaantuloa vai sen jälkeen.

Oikeustila asiassa on kuitenkin toistaiseksi epäselvä. Asia saattaa ratketa sen perusteella, mikä oli osapuolten tarkoitus: Työtuomioistuin totesi, että TES:n osapuolet ovat tarkoittaneet sulkea edullisemmuussäännön pois. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus taas totesi, että TES:n osapuolet eivät olleet tarkoittaneet sulkea edullisemmuussääntöä pois. Asia saattaakin mennä vielä Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

Kuinka epäselvissä tapauksissa tulisi menetellä

Liiton edunvalvontakentän työsopimuksissa ei pääsääntöisesti ole haluttu poiketa sovellettavasta työehtosopimuksesta. Työaikaehdon kohdalla viitataan yleensä työehtosopimukseen. Osa-aikaisissa työsopimuksissa tilanne voi olla toinen ja nämä sopimukset voivat vaatia tarkempaa selvittämistä. Työsopimuksia on kuitenkin aina tarkasteltava kokonaisuuksina.

Jos jäsen kääntyy luottamusmiehen puoleen ja haluaa selvitettävän, onko työajan pidennys toteutettu asianmukaisesti, on syytä kiinnittää huomio seuraaviin seikkoihin:

  • Jos työsopimuksessa on sovittu työajasta vain viittaamalla työehtosopimukseen, työajan pidennys on laillinen.
  • Epäselvyyttä ei ole niissäkään tilanteissa, joissa osa-aikaisen työaika on sovittu prosenttiperusteisesti työehtosopimuksen täydestä työajasta.
  • Jos työsopimuksessa on mainittu vain työaika esimerkiksi 20 tuntia viikossa ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, lähtökohtaisesti kyse on tilanteesta, jossa muutokseen olisi tullut saada työntekijän suostumus

Erimielisyysasiassa on edettävä normaalin edunvalvontaketjun mukaan

Mikäli asia ei selviä lähiesimiehen kanssa keskustellen, jäsen voi ottaa yhteyttä omaan luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen. Hän on tarvittaessa yhteydessä aluetoimistoon. Mikäli työpaikalla ei ole JHL:n omaa luottamusmiestä, jäsen voi ottaa yhteyttä suoraan aluetoimistoon. Aluetoimisto pyytää asiasta tarvittaessa oikeudellisen toimialueen lakimiehen arvion.