Siirry sisältöön

JHL:n jäsenistö tulevasta neuvottelukierroksesta: Kiky-tunnit pois tai kunnon korvaus, palkankorotukset yleiskorotuksena

JHL kysyi toukokuussa jäsenistöltään ensi talven sopimusneuvottelujen tavoitteita. Kysely keräsi noin 8 500 vastausta, ja lähes 85 prosenttia on sitä mieltä, että suurin osa palkankorotuksista pitäisi tulla yleiskorotuksena. Kikyn työajanpidennys pitäisi joko perua kokonaan tai siitä pitäisi maksaa kunnon korvaus.

JHL on viimeisimpien neuvottelukierrosten alla kysynyt jäseniltään heidän mielipiteitään tulevista neuvottelutavoitteista. Ensi talven sopimusneuvottelujen valmistelu aloitettiin jälleen jäsenille suunnatulla alustavalla kyselyllä sopimustavoitteista. Kysely järjestettiin toukokuussa, ja siihen vastasi noin 8 500 henkilöä. JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch on erittäin tyytyväinen kyselyn vastaajamäärään.

– Suuri kiitos kaikille vastaajille. Aiempiin kyselyihin verrattuna vastaajien määrässä on tapahtunut huikea nousu. Voimme vain arvailla, johtuuko tämä kiinnostus kylmästä kyydistä, jota palkansaajat ovat yhteiskunnassa viime vuosina saaneet.

Kiky peruttava tai rahaa pöytään

JHL:n jäsenet ovat vahvasti sitä mieltä, että Kikyn työajanpidennykset on peruttava – se on ihan periaatteellinen kysymys. Kuitenkin 54 prosenttia vastanneista hyväksyisi työajan pidennyksen säilyttämisen, jos rahaa pistetään riittävästi pöytään. Vain noin kolmasosa vastanneista vaatii ehdottomasti työajan lyhentämistä. Mitä nuorempia ikäryhmiä tarkastellaan, sitä valmiimpia JHL:läiset ovat hyväksymään työajanpidennyksen säilyttämisen rahallista korvausta vastaan.

 Yleiskorotus on valttia

Lähes 85 prosenttia vastaajista kannattaa palkankorotusmuotoa, jossa suurin osa olisi kaikille maksettavaa yleiskorotusta. Paikallisesti sovittavien erien suhteen mielipiteet jakaantuvat selvästi. Kannattajia on jonkin verran enemmän kuin vastustajia. Huomioon on kuitenkin otettava se, että neljäsosa vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa.

– Mitä nuoremmasta jäsenryhmästä on kyse, sitä harvemmat ovat osanneet ottaa kantaa paikallisen erän tarpeellisuuteen. Kenties paikallisten erien neuvottelumekanismi on jäänyt vieraaksi, pohdiskelee JHL:n tutkimuspäällikkö Pertti Mäkelä.

Taulukko ikäryhmän mielipiteestä paikallisen erän tarpeellisuudesta

Euroja vai prosentteja?

Kaikille samansuuruisen euromääräisen korotuksen kannalla on 42 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä paljon kannatusta – 35 prosenttia vastaajista – on myös sekalinjalla.

– Mitä vanhempaan ikäryhmään vastaajat kuuluvat, sitä useammin he kannattavat samansuuruista euromääräistä korotusta kaikille. Vastaavasti mitä nuorempia ikäryhmiä tarkastellaan, sitä enemmän kannatetaan euro- ja prosenttikorotuksen yhdistelmälinjaa, Mäkelä toteaa.

Pylväsdiagrammi palkankorotusmuodosta ikäryhmittäin

Huomio työaikojen terveysvaikutuksiin

Tärkeimmiksi työaikoihin liittyviksi tavoitteiksi JHL:läiset nostivat työaikojen terveysvaikutukset ja työpäivän yhtäjaksoisuuden. Työpäivän yhtäjaksoisuuden tärkeys näyttää korostuvan iän karttuessa samoin kuin huoli työaikojen terveellisyydestä.

Ympäristöasioiden liittäminen sopimusneuvotteluihin askarruttaa

Vain vajaa neljännes JHL:läisistä olisi valmis nostamaan sopimusneuvotteluihin mukaan ilmastonmuutosta hillitseviä tai muuhun ympäristöystävälliseen toimintaan tähtääviä tavoitteita. Puolet vastaajista ei osaa ottaa asiaan kantaa. Naiset suhtautuvat miehiä myönteisemmin ympäristöasioiden liittämisen työehtosopimusneuvotteluihin. Huomionarvoista on, että ympäristöasioiden huomioon ottaminen työehtosopimusneuvotteluissa ei ole pelkästään nuorison juttu, vaan iäkkäimmissä jäsenissä on suhteellisesti jopa hieman enemmän valmiutta kiinnittää huomiota ympäristöasioihin.

Kyselyn tuloksia on käsitelty sekä sopimusneuvottelijoiden että hallituksen taholla. Neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch korostaa, että kyselyllä on keskeinen merkitys sopimustavoitteiden valmistelussa.

– Jäsenten mielipiteet antavat meille selkänojaa neuvotteluihin valmistautumisessa. Elokuussa työstämme tavoiteluonnoksia ja niistä kysymme jäseniltä mielipidettä, hän sanoo.

Karraschin mukaan pääosa vastauksista vahvistaa käsitystä jäsenkunnan näkemyksistä. Aktiivien ja rivijäsenten näkemykset sopimustavoitteista ovat hyvin yhtenäiset. Mukana on kuitenkin myös yllättäviä tuloksia.

– Sekalinjan kannatus palkankorotuksissa on todella yllättävä asia. Sitähän ilmoitti kannattavansa kolmannes vastaajista. Jossain määrin yllättävää on myös se, että jäsenistömme on valmis harkitsemaan rahakorvauksen hyväksymistä Kikyn työajanpidennyksestä. Tämä kertoo varmaankin siitä, että eri työaikamuodoissa työajan pidennys koetaan eri tavalla, Karrasch toteaa.

Lisätietoja
neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 7289 046
tutkimuspäällikkö Pertti Mäkelä, 040 8416 130