Siirry sisältöön

Opiskelijoiden onnistunut siirtyminen työelämään tarvitsee lisää ohjaajaosaamista työpaikoille

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tavoitteen toteutumiseksi työpaikoille tarvitaan opiskelijoiden ohjaamiseen lisää resursseja ja osaamista. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen selvityksestä, joka toteutettiin Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa.

Kyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden ohjauksen nykytilaa työpaikoilla sekä työpaikkojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiskohteita ja -tarpeita ammatillisen koulutuksen uudistuessa.

Syksyllä 2018 toteutettuun kyselyyn tuli yhteensä 501 vastausta työpaikoilta. Kysely suunnattiin luottamusmiehille, työpaikkaohjaajille, työsuojeluvaltuutetuille ja esimiehille. Vastaajista 48 % kertoi toimivansa luottamusmiehenä.

Vastaajat tunsivat tuen tarvetta erityisesti eri kieli- ja kultturitaustaisten opiskelijoiden ohjaukseen.  Apua kaivattiin myös työskentelyä koskevan palautteen antamiseen ja osaamisen arviointiin.

Kehitettävää oli myös siinä, miten työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuut ja tehtävät dokumentoidaan tai millaisia materiaaleja työyhteisöillä on käytössä ohjauksen tueksi.

Uudistusta ei tunneta

Moni kyselyyn vastannut koki, ettei hänellä ole riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, sen vaikutuksesta omaan työhön tai rooliin opiskelijoiden ohjaamisessa.

Vain noin joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että oma työpaikka on valmistautunut hyvin ammatillisen koulutuksen uudistukseen tai että henkilöstön valmiuksia ja resursseja uudistukseen liittyen on pohdittu.

Lisää yhteistyötä työpaikkojen ja oppilaitosten välille

Kyselyssä selvitettiin myös työpaikan toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu hyvin. Noin kolmannes koki, että työpaikka saa tarvittaessa tukea ammatilliselta oppilaitokselta opiskelijoiden ohjaamiseen, mutta vain vajaan viidenneksen mielestä ammatillinen opettaja on riittävästi läsnä työpaikalla.

Ratkaisuja

Selvitys tuotti paljon tietoa siitä, minkälaista tukea työpaikalla ja oppilaitoksissa tarvitaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattitaitoa yhdessä -hanke tarjoaa osaltaan ratkaisuja haasteisiin.

Ammattiliitot voivat hyödyntää selvityksen tuloksia suunnitellessaan palveluita ammattiin opiskeleville jäsenilleen ja tuleville jäsenilleen. Hankkeen aikana järjestetään myös koulutusta luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työpaikkaohjaajille. Tulosten avulla voidaan entistä paremmin keskittyä kehittämistä vaativiin teemoihin.

Työterveyslaitos ohjaa omissa muutospajoissaan työpaikkoja ja oppilaitoksia kehittämään yhteistyötään. Pajoissa tuotetaan kehittämiskokeiluja sekä uudenlaisia ohjaamisen ja yhteistyön toimintatapoja, jotka hyödyntävät sekä työpaikkoja että oppilaitoksia ja opiskelijoita.

Tutustu tarkemmin Ammattitaitoa yhdessä -kyselyn tuloksiin

”Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä” -hankkeen tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiuksia opiskelijoiden ohjaamiseen työssä sekä kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen uudistuttua.

Hanke on Työväen Sivistysliitto TSL:n, Työterveyslaitoksen, Kiipulasäätiön, Palvelualojen ammattiliitto PAMin, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n sekä Teollisuusliiton yhteishanke.

Hankkeessa mukana olevat toimijat sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK osallistuivat myös kyselyn toteutukseen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).