Siirry sisältöön

JHL lausunnossaan: Uudet lisäykset Kevaa koskevaan lakiin tarpeellisia

JHL:n mukaan uudet Kevaa koskevat säännökset tukevat työntekijöiden työssä jaksamista ja samalla työurien pidentämistä.

JHL puoltaa talousvaliokunnalle antamassaan lausunnossa lakimuutosta, jossa esitetään uusia säännöksiä Kevaa koskevaan lakiin.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös Kevan velvollisuudesta riskiarvion tekemiseen. Eläkelaitoksen olisi laadittava riskiarvio säännöllisesti ja päivitettävä sitä riskien oleellisesti muuttuessa.

Lisäksi Kevan lakisääteisiin tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvät tehtävät. Kevan antaisi vuosittain valtionvarainministeriölle kertomuksen työkyvyttömyysriskin vähentämiseen ja työkykyjohtamisen kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

Keva tarjoaisi nykyistä vastaavasti jäsenyhteisöilleen ja kirkon organisaatioille palveluita työkykyjohtamisen ja työkyvyn tuen prosessien kehittämiseen sekä työkyvyttömyyskustannusten hallintaan. Keva ryhtyisi tarjoamaan vastaavia palveluja myös valtiotyönantajille.

Esitetyt muutokset ovat JHL:n mukaan tarpeellisia toimenpiteitä. Niillä tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista ja samalla työurien pidentämistä.

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta HE 278/2018 vp

Uutisesta korjattu rikkinäinen linkki 17.1.2019