Siirry sisältöön

JHL:n lausunto liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon perusteista

JHL kannattaa esitettyä liikuntapaikka-alan erityisammattitutkinnon perusteidta tehtyä luonnosta mutta esittää, että ammattitaitovaatimuksiin tehtäisiin tarkemmin yksilöityjä muutoksia. Muutokset vahvistaisivat erityisesti tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyttä. JHL ottaa lausunnossaan kantaa osaamisen osoittamistapoihin sekä esimiestoimintaa käsittelevään tutkinnon osaan.

JHL kannattaa esitettyä liikuntapaikka-alan perusteluonnosta, mutta esittää, että ammattitaitovaatimuksiin tehtäisiin tarkemmin yksilöityjä muutoksi. Muutokset vahvistaisivat erityisesti tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyttä. JHL ottaa lausunnossaan kantaa osaamisen osoittamistapoihin sekä esimiestoimintaa käsittelevään tutkinnon osaan.

Liitto edellyttää, että erikoisammattitutkinnon näytöt on suunniteltava siten, että kaikki ammattitaitovaatimukset osoitetaan riittävässä laajuudessa. Sikäli kun ammattitaitovaatimuksia ei ole mahdollista osoittaa näytöillä tulisi varmistua, että opiskelija hallitsee perusteissa yksilöidyn ammattitaitovaatimuksen. Tämä pätee erityisesti esimiestyössä vaadittavaan työoikeudelliseen osaamisen, jota usein on vaikea osoittaa näytöillä.

JHL:n mielestä työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia käsittelevät osaamisvaatimukset olisi perusteltua eriyttää erillisiksi ammattitaitovaatimuksiksi. Tällöin rekrytointiin liittyvät osaamisvaatimukset ja työelämän säännösten osaaminen muodostaisivat kumpikin oman ammattitaitovaatimuksen. Tämä vahvistaisi niin rekrytointiosaamisen kuin työoikeudellisen osaamisen painoarvoa tutkintovaatimuksissa.

Liitto on pannut merkille sen, ettei esimiestyötä käsittelevässä tutkinnon osassa käsitellä lainkaan työelämän yhteistoimintaa. Yhteistoiminta muodostaa keskeisen ja tunnustetun työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistyön ja viestinnän kanavan. Yhteistoiminta-menettely on lain ohjaamaa.

Siksi JHL esittääkin, että ammattitaitovaatimukseen ”Opiskelija kehittää henkilöstöä ja itseään” lisätään uusi vaatimus: opiskelija tuntee yhteistoiminnan periaatteet ja yhteistoiminnan eri muodot sekä ymmärtää henkilöstön roolin työyhteisön kehittäjänä.

Lisäksi JHL:n mielestä yhteistoimintaa pitäisi käsitellä myös työoikeudellisen osaamisen yhteydessä.

JHL:n lausunto liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon perusteista kokonaan