Siirry sisältöön

Avaintessiin neuvottelutulos

Palkansaajajärjestöt ja Avaintyönantajat AVAINTA pääsivät tänään 13.2.2018 neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta. Sopimuskauden pituus on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta ja palkankorotukset yleisen linjan mukaisia.

Palkansaajajärjestöt ja Avaintyönantajat AVAINTA pääsivät tänään 13.2.2018 neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta.

Sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020.

Palkankorotukset

Palkankorotusten kokonaiskustannusvaikutus sopimuskaudelle 3,46 prosenttia.

Yleiskorotus 1.5.2018 alkaen

25 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia, jolloin työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella. Korotukset maksetaan niin kutsutun sekalinjan mukaan. Osa korotuksista maksetaan euromääräisinä, osa prosentuaalisina. Alle 2100 euron palkoissa korotus on euromääräinen, sitä suuremmissa prosentuaalinen.

Yleiskorotus 1.4.2019 alkaen

1,2 prosenttia, jolloin työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella.

Palkkaryhmittelyliitteen 1 vähimmäisperuspalkkoja korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti 1.5.2018 ja 1.4.2019.

Vähimmäisperuspalkka on 1.5.2018 alkaen 1583,92 euroa ja 1.4.2019 alkaen 1602,93 euroa

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 alkaen

1,0 prosenttia jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Erät kohdennetaan ensisijaisesti paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittämiseen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Tekstimuutokset

Tekstimuutokset tulevat voimaan 1.2.2018 lukuun ottamatta työaikamuutoksia.

Avaintes:n yleistyö- ja toimistotyöaikamääräyksiä muutetaan siten, että ennalta tiedossa oleva ja yllättävä poissaolo (vuosiloma, työloma ja lomautus) vaikuttavat suunniteltavaan työaikaan sekä lisä- ja ylityörajaan. Muutokset tulevat voimaan 4.6.2018.

Työlomia koskevassa luvussa 5 on pidennetty palkallisen isyysvapaan pituus 9 arkipäivään sekä poistettu erityismääräys palkan takaisinperinnästä tilanteessa, jossa työntekijälle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

Nykyinen luku 6 Luottamusmiehet saa uuden nimen luku 6 Henkilöstön edustajat. Tässä luvussa on nyt määräyksiä, jotka koskevat sekä luottamusmiestä, että työsuojeluvaltuutettua.

Uusien määräysten mukaan poistuu luottamusmiesten valintaa rajoittava määräys, jonka mukaan työpaikalla on luottamusmiehen valitsemiseksi oltava viisi allekirjoittajajärjestön jäsentä.

Ajankäyttömääräyksiä uudistetaan siten, että jollei paikallisesti muuta sovita, luottamusmiesten kiinteä ajankäyttö annetaan taulukon mukaan ja jos edustettavia työntekijöitä on vähintään 600, luottamusmies on päätoiminen.

Varaluottamusmies saa oikeuden osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2018 alkaen.

Uusien sopimusmääräyksien mukaan allekirjoittajajärjestöllä on oikeus antaa työsuojelu ja -varatyösuojeluvaltuutetulle työsuojelukoulutusta.

Työryhmät

Sopimuskaudelle asetetaan työhyvinvointityöryhmä, 0-tuntisopimusten käyttöä selvittävä työryhmä sekä työaikatyöryhmä.

Henkilöt joihin sovelletaan kunnallisen tutntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta

Niiden Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen työntekijöihin, joihin sovelletaan AVAINTES:n 2 §:n 3) kohdan perusteella kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta, palkankorotukset toteutetaan TTES:n määräysten mukaisesti.

Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa sovittua tuloksellisuuteen perustuvaa kertaerää ei sovelleta AVAINTES jäsenyhteisöjen työntekijöihin.

Lisätietoja: sopimustoimitsija Riitta Rautiainen, 0400 602 736