Siirry sisältöön

JHL:n lausunto kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

JHL kiinnittää lausunnossaan professionaalisia ammattitaitovaatimuksia koskevien ehdotusten ohella erityistä huomiota tutkinnon osien työoikeuksia, työturvallisuutta sekä yhdenvertaisuutta koskeviin ammattitaitovaatimuksiin.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteista. Opetushallituksen lausuntopyyntö koskee kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyttä, tutkinnon osia ja niiden muodostumista, sekä tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.

JHL ottaa lausunnossaan kantaa ensin yleisesti kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteisiin, minkä jälkeen käydään läpi kunkin tutkinnon osan muutosehdotukset yksityiskohtaisesti. JHL kiinnittää lausunnossaan professionaalisia ammattitaitovaatimuksia koskevien ehdotusten ohella erityistä huomiota tutkinnon osien työoikeuksia, työturvallisuutta sekä yhdenvertaisuutta koskeviin ammattitaitovaatimuksiin.

JHL:n näkemyksen mukaan kunkin alalle valmistuneen opiskelijan on tunnettava työturvallisuutta sekä työelämän oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat perusasiat. Myös asiakkaiden ja kollegoiden tasavertainen kohtelu sekä moninaisuuden kunnioittaminen kuuluu työelämän perusvaatimuksiin. JHL näkeekin myönteisenä sen, että tasavertainen kohtelu ja ammattietiikan mukainen toiminta on huomioitu useassa tutkinnon osassa.

Yleistä

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tarjoaa laaja-alaisen johdatuksen kunkin tutkinnon osaamisalan perusvalmiuksiin. Ammattikoulutuslain (531/2017) mukaisesti perustutkinnon tehtävänä on varmistaa opiskelijalle alan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet sekä erikoisosaaminen yhdellä työelämän osa-alueella. Erikoisosaamisen vahvistamiseen pyritään tarjoamalla valinnaisia tutkinnon osia. Ammattitutkinto puolestaan antaa perustutkintoa syvällisemmän ammatillisen osaamisen ja käytännössä pätevöittää moniin ammatteihin, kuten koulunkäynninohjaajan tai perhepäivähoitajan työhön.

Perustutkinnon laaja-alaisuus on JHL:n näkemyksen mukaan perusteltua, sillä se johdattaa pääasiassa perusopetuksesta valmistuneet opiskelijat ammattialan perusteisiin monipuolisesti. Samalla perustutkinto ja ammattitutkinto on kuitenkin pidettävä selkeästi erillään toisistaan. Perustutkinnon laaja-alaisuus ei voi korvata ammattitutkinnon tarjoamaa alan syvällisempää ammattiin perehdyttävää osaamista. JHL näkeekin perusteltuna että koulunkäynninohjaajaksi tai perhepäivähoitajaksi pätevöittävät ammattitutkinnot ovat selkeästi perustutkinnoista erillisiä.

JHL lähtökohtaisesti kannattaa esitettyä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon muodostumisen tapaa, vaikka esittääkin harkittavaksi tukea tarvitsevan ohjaamisen tutkinnon osaa pakolliseksi kaikille kolmelle osaamisalalle.

JHL:n lausunto kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta