Siirry sisältöön

JHL:n lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien perusteluonnoksesta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kiittää mahdollisuudesta osallistua ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien kehittämiseen.

Opetushallituksen lausuntopyyntö koskee perusteluonnoksen työelämälähtöisyyttä sekä yksilön ja työelämän osaamistarpeita ja osaamisen arviointia.

Yhteenveto JHL:n lausunnosta:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamista käsittelevään tutkinnon osaan JHL ehdottaa osaamiskriteereihin lähdekriittisyyttä sekä kykyä erottaa tieto ja mielipide toisistaan. Sisällöllisesti nämä sopisivat Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä -osa-alueen alle.
  •  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen käsittelevän pakollisen osan tulee antaa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikassa sekä antaa riittävä pohja jatko-opinnoille.
  •  Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt pakollisissa osaamistavoitteissa tulee tiedon hankkiminen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista muuttaa muotoon perehtyy ohjatusti kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin.
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen pakollisten osaamistavoitteiden laajuutta (2 osp) tulisi kasvattaa, jotta ero lukion ja ammatillisen koulutuksen suorittaneiden yhteiskuntaosaamisessa ei kasva vaan tasoittuu.
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen pakollisten osaamistavoitteisiin olisi sisällytettävä erilaiset yhteiskunnallisen vallankäytön ja vaikuttamisen muodot sekä kansalaisten, puolueiden ja järjestöjen rooli demokraattisina toimijoina. Osa-alueen puitteissa olisi mielekästä käsitellä myös suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ja työelämävaikuttamisen perusteita, mahdollisesti myös oman ammattialan näkökulmasta.
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen pakollisten osaamistavoitteisiin olisi syytä lisätä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvän tiedon hankinta-  sekä keskustelutaidot.
  • Työelämässä toimimisen pakollisen osa-alueen osaamistavoitteisiin sisällytetään työpaikan yhteistoiminta, työyhteisön kehittäminen ja ristiriitatilanteiden käsittely. Oman alan keskeisten työehtojen sekä työoikeuksien ja -velvollisuuksien tuntemisen lisäksi opinnoissa olisi perehdyttävä työpaikan yhteistoimintaan ja luottamushenkilöiden rooliin työyhteisöjen ristiriitatilanteiden selvittäjinä.
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen pakolliset ja valinnaiset osaamistavoitteet ovat JHL:n mielestä liian terveys- ja liikuntapainotteiset. JHL ehdottaa näiden osioiden läpikäyntiä ja muun muassa työyhteisötaitojen, työelämässä toimimisen, oman alan keskeisten sopimusten ja käytäntöjen tuntemuksen, työn ulkopuolisen hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen nostamista osaksi arviointikriteereitä.

JHL:n lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien perusteluonnoksesta