Siirry sisältöön

JHL:n lausunto ammatillisen koulutuksen lakiehdotuksesta

Ammatillisen koulutuksen reformi on vaikutuksiltaan merkittävä uudistus. Reformi vaikuttaa merkittävästi työelämässä jo työskenteleviin työntekijöihin sekä työelämän kehittämiseen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoina voivat olla peruskoulun päättäneet alaikäiset nuoret, jo työelämässä työskentelevät, alan vaihtajat, ammatillisessa kuntoutuksessa olevat, maahanmuuttajat, työttömät sekä erityistä tukea tarvitsevat.

 • JHL on huolissaan reformin vaikutuksista aikuisten, jo työelämässä olevien, ammatilliseen koulutukseen ja elinikäisen oppimisen toteutumiseen tulevaisuudessa.
 • Liitto pitää puutteena sitä, että ammatillisen koulutuksen reformin ja TE-palveluiden uudistuksen keskinäisiä vaikutuksia ei ole arvioitu.
 • Liiton  mielestä yli puoli vuotta kestävän yhdenjaksoisen työssäoppimisen tulisi perustua oppisopimukseen.
 • JHL:n arvion mukaan työpaikoilla ei ole tällä hetkellä riittäviä resursseja hoitaa lisääntyviä ohjaus-, suunnittelu- ja valvontatehtäviä. Työpaikkaohjaajille tulisi maksaa korvaus työpaikalla ta-pahtuvasta ohjaamisesta ja tarjota riittävästi koulutusta.
 • Liiton mielestä koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa olevia opiskelijoita ei saa käyttää korvaamaan työpaikan omaa työ- tai virkasuhteista työvoimaa.
 • JHL kannattaa SAK:n ja STTK:n lainvalmistelussa ehdottamaa uutta pykälää Henkilöstöryhmien edustajien tiedonsaantioikeudesta, jolla voitaisiin ehkäistä mahdollisia väärinkäytöksiä ja parannettaisiin opiskelijoiden oikeusturvaa.
 • JHL pitää esitettyjä laskennallisia kustannussäästöjä epärealistisina.
 • Liitto suhtautuu kielteisesti ammatillisen koulutuksen yhtiöittämiseen.
 • JHL pitää tärkeänä työelämätoimikuntien aidosta mahdollisuudesta vaikuttaa ammatillisen koulutuksen laatuun.
 • Liitto suhtautuu kriittisesti siirtymisestä kaksikantaiseen arviointiin. Lisäksi arvioijille tulee laatia valtakunnallisen arvioinnin osaamisten perusteet ja varata rahoitusta arvioijien koulutukseen.
 • JHL pitää hyvänä nykyistä kolmiportaista tutkintorakennetta ammatillisissa tutkinnoissa.
 • Liitto kannattaa koulutusaloista luopumista, sillä työelämän näkökulmasta katsottuna jaottelu ei mene osaamistarpeiden mukaisesti.
 • JHL pitää tärkeänä tutkintojen nimien ja tutkintonimikkeiden suojaamista koskevaa siirtymäsäännöstä.

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä ammatillisen koulutuksen laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi kokonaan