Siirry sisältöön

Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamiseen

JHL:n mielestä lakiluonnoksessa esitetty säädös perustason erikoissairaanhoidon toimintojen keskittämisestä jää epäselväksi. Liiton mielestä alueen väestön ohjeistus hoidon porrastuksesta on oltava selkeä ja yksiselitteinen. Lisäksi alueellinen palveluiden saavutettavuus ja saatavuus on varmistettava.  Jos näin ei tehdä, ratkaisut johtavat epätarkoituksenmukaisiin rakenteisiin.

JHL esittää myös, että lain perusteluissa selkeytettäisiin, miten paikallisesti voidaan sopia sosiaalipäivystyksen toteuttamisesta terveydenhuollon päivystysten yhteydessä.

Liiton mielestä lakiesityksessä pitäisi kuvata myös se, miten päivystystoimintojen yhteydessä vastataan kasvavaan kotihoidon ja erilaisten palveluasumisen asiakkaiden kiireelliseen hoidon tarpeeseen.

JHL:n mielestä myös esityksen henkilöstövaikutukset ovat vaillinaisia. Vaikutusarvioinnissa todetaan, että lakimuutoksen edellyttämien säästöjen toteuttaminen
edellyttää toimintojen lakkauttamista pienimmistä yksiköistä, kuten aluesairaaloista. Vaikka tämän uskotaan vaikuttavan operatiiviseen leikkaavaan toimintaan ja
päivystystoimintaa, on toimenpiteellä laajempikin vaikutus mm. laitoshoidon tai välinehuollon tehtäviin.

JHL:n mielestä uudistuksen aikataulu on ongelmallinen. Päivystystoiminnan muutosta kiirehtidään tapahtuvaksi jo ennen vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistusta. Muutosten eriaikaisuus tuottaisi vuosille 2017–2018 sekavan tilanteen. Päivystysten rakenteita koskevan lainsäädännön tulisi astua voimaan samanaikaisesti sote- ja maakuntalainsäädännön kanssa.

JHL:n lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta