Siirry sisältöön

Lausunto Puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Sekä JHL että Aliupseeriliitto ovat sitä mieltä, että esitetyt lakimuutokset ovat kannatettavia ja parantavat Puolustusvoimien mahdollisuutta toteuttaa turvaamistehtäviä sekä erityissuojattavien kohteiden suojaamista.

JHL ja Aliupseeriliitto kuitenkin katsovat, että lain perusteluissa käytetty laskennallinen 50 henkilön määrä on riittämätön suhteessa esitettyihin tehtävämääriin. Tämä tulisi huomioida lain jatkovalmistelussa.

JHL ja Aliupseeriliitto näkevät ongelmana myös sen, ettei lain valmistelussa ole huomioitu suojaamistehtävien mahdollista jatkumista toisen valtion alueelle.

JHL ja Aliupseeriliitto näkevät tarpeelliseksi määrittää lainvalmistelun yhteydessä Puolustusvoimien virkamiesten käytettäväksi virkamerkin tai muun vastaavan tunnisteen, jolla toimivalta voidaan osoittaa kaikissa tilanteissa.

Lausunto lakiluonnoksesta puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi