Siirry sisältöön

Lausunto TTIP sopimusneuvotteluista

Ulkoministeriön taustaselvitysten mukaan julkiset palvelut jäävät laajasti määriteltynä vapaakaupan ulkopuolelle. Muistion mukaan yhteisymmärrys EU:n ja USA:n välille on syntynyt siitä, että kaikki lakisääteiset julkiset palvelut suljetaan vapaakauppasopimuksen kohteena olevien palvelujen joukosta ulos.

Lakisääteisiä tehtäviä voidaan jaotella lain velvoittavuuden, kunnan harkintavallan laajuuden ja julkisen vallan käytön perusteella. Jaottelu ei ole yksiselitteinen, mutta kuvaa lakisääteisten palvelujen laajuutta ja eroja.

Määrärahasta riippumattoman tehtävän suhteen kunnalla ei ole lainkaan harkintavaltaa. Kuntien on järjestettävä tehtävä määrärahasta riippumattomana subjektiivisena oikeutena.

Määrärahasidonnainen tehtävä kunnan on järjestettävä, mutta siihen käytettävät voimavarat ja tehtävän laajuus ovat kunnan harkinnassa.

Harkinnanvaraisen tehtävän käynnistäminen on kunnan harkinnassa, mutta käynnistäminen saattaa edellyttää valtion viranomaisen lupaa ja kunta voi saada valtiolta rahoitusta.

Tarvesidonnainen tehtävä kunnan on järjestettävä, jos laissa säädetyt tarvetta osoittavat perusteet täyttyvät.

Toimeksiantotehtävän kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen.

JHL pitää tärkeänä, että pois sulkeminen todella kattaa nämä kaikki tehtävät. Lisäksi on huomioitava laaja lainsäädäntö ja sen mahdolliset muuttamisen tarpeet niin, ettei se vaikuta vapaakauppasopimuksessa määriteltyyn palvelulistaukseen. Samoin on kiinnitettävä huomiota valmisteilla olevaan itsehallintoalueiden rakentamiseen ja erityisesti sen julkisia lakisääteisiä palveluja määrittelevään lainsäädäntöön. Hallituksen kärkihankkeista palvelulupaus ja parempi sääntely ovat myös osa-alueita, joilla ei saa olla negatiivisia vaikutuksia vapaakauppasopimuksen sisältämiin palveluihin. Palvelu on aina voitava palauttaa omaksi työksi ilman pelkoa mahdollisista taloudellisesti seuraamuksista.

JHL pitää tärkeänä, että neuvotteluissa täsmennetään julkisten hankintojen määritelmää niin, että se ei sisällä julkisia palveluja. Kaikki julkiset palvelut on jätettävä ulos varsinaisesta vapaakauppasopimuksesta. Samoin yleishyödylliset palvelut, joita tuottavat mm. erilaiset säätiöt ja yhdistykset, on voitava jättää vapaakaupan kohteiden ulkopuolelle. Näillä on kansalaisille perusoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyviä merkityksiä, joita ei saa markkinaehtoisen toiminnan hyväksi murtaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto koskien TTIP sopimusneuvotteluja