Siirry sisältöön

Lausunto turvallisuuteen liittyvästä kaupunkiraideliikennemääräyksestä

Lausunto koskee määräystä, jota sovelletaan metro – ja raitioliikenteeseen (kaupunkiraideliikenne). Määräyksellä määrätään muun muassa kaupunkiraideliikenteessä toiminnanharjoittajalta vaadittavasta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä turvallisuustavoitteista, Trafille valvontaa varten tehtävistä ilmoituksista sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä hoitavien lääketieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista.

JHL ei pidä millään tavalla perusteltuna sitä, että määräyksestä on jätetty psykologiset vaatimukset pois. Liiton mielestä huomioon on ehdottomasti otettava kaupunkiraideliikenteeseen liittyvät määrälliset turvallisuusriskit ja liikkuvan kaluston kuljettamiseen sisältyvä suuri vastuu.

Liitto toteaa myös, että psykologisen soveltuvuuden arvioimista pidetään rautatie- ja ilmailualan lisäksi itsestään selvänä myös hoitoalalla, jossa henkilökunnalla niin ikään on suuri vastuu toisten hengestä ja turvallisuudesta. Arviointeja ei voida pitää kustannuskysymyksinä ottaen huomioon niiden puuttumisesta aiheutuvat seuraukset.

Lausunnossaan JHL haluaa myös, että määräyksessä täsmennetään henkilökunnan työturvallisuutta ja turvallisia työaikoja koskevien seikkoja, ja sisällyttää siirtymämääräyksiin maininnan nykyisten kelpoisuuksien säilymisestä.

JHL:n lausunto kaupunkiraideliikennemääräyksestä (pdf)

Määräysluonnos ja perustelumuistioluonnos(Trafin nettisivuilla)