Siirry sisältöön

Lausunto luonnokseen työttömyysturvalain ym. muuttamisesta

JHL ei näe tarkoituksenmukaisena sitä, että opiskelusta johtuvien poissaolojen tutkinta siirrettäisiin etuuden maksajalle. TE-toimistoilla nyt oleva työmäärä käytännössä siirrettäisiin maksajien työksi. Esitysluonnoksessa ei ole arvioitu eikä annettu riittävää merkitystä sille, että maksajille selvittämisvelvollisuudesta aiheutuisi huomattavaa työmäärän lisääntymistä ja hakemusten käsittelyajan pidentymistä.

JHL esittää, että opiskelujen poissaolojen osaltakin luotetaan hakijan ilmoitukseen aivan kuten te-toimistotkin luottavat tietyiltä osin ja yhä enenevissä määrin. Oppilaitoksilta ei vaadittaisi selvityksiä maksajille. 

Perhepäivähoitajien oikeus työttömyysturvaan

Esitysluonnoksen mukaan perhepäivähoitajille ja eräille muille vailla omaa syytään työnteosta estyneille voitaisiin maksaa työttömyysetuutta tietyin edellytyksin työsuhteen jatkuessa mutta työnteon ja palkanmaksun keskeydyttyä.

JHL pitää erittäin tärkeänä omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työttömyysturvan kehittämistä niin, että perhepäivähoitajien toimeentulo turvataan työttömyysetuudella silloin kun työnantaja yksipuolisella päätöksellään vähentää hoitopaikkavarausten määrää osaksi tai nollaan. Esitysluonnoksessa esitetty turvaa perhepäivähoitajien toimeentuloa vain kun hoitopaikkavarausten määrä on nolla työsuhteen muutoin pysyessä voimassa.

Liitto esittää, että esitysluonnos täydennetään yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa siltä osin, että omassa kodissa työskenteleville perhepäivähoitajille syntyy oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen hoitopaikkavarausten vähentyessä.

Työttömyysturvalain ym muutosta koskeva JHL:n lausunto kokonaan