Siirry sisältöön

Lasten päivähoidosta annetun lain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

JHL:n mielestä esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta olisi pitänyt tehdä osana päivähoitoa koskevien säädösten uudistamista. Nyt annetun muutosesitysten tavoiteltu tulos olisi voitu saavuttaa muilla tavoin, esimerkiksi varhaiskasvatuksen palveluohjausta tehostamalla.

Subjektiivista oikeutta ei JHL:nmielestä ole syytä rajata, sillä rajaamisella saadaan aikaan vain varsin vaatimattomia ja lyhytaikaisia säästöjä. Lisäksi rajaaminen lisää eriarvoistumista.

Nyt esitetty tarveharkinta sosiaalisten syiden nojalla saattaa nostaa mo-nen perheen kynnystä hakea lapselleen hänen etunsa mukaista kokoai-kaista päivähoitopaikkaa. Toisaalta päivähoito on monissa perheissä myös olemattoman perheiden kotipalvelun sijasta käytetty palvelumuo-to, joka helpottaa perheen arkea elämänkulun ”kitkakohdissa”.

Esitys jättää täysin avoimeksi prosessin, jossa tarveharkintaan perustu-va oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon tehdään. Harkinnassa tulisi lain perusteluiden mukaan huomioida lapsen ja perheen kokonaistilanne ja painottaa lapsen etua. Huolena kuitenkin on, että harkintaa ohjaa ensi-sijaisesti palvelun järjestäjän talous. Siksi harkintaa ohjaavat perusteet tulee olla valtakunnallisesti yhdenmukaiset ja tarpeeksi laajat, jotta väl-tyttäisiin eriarvoistavalta kehitykseltä ja turhilta hallintokuluilta.

Yksityisen hoidon tuki ja oikeus kunnallisen päivähoitoon on toteutetta-va yhdenvertaisesti. Hallituksen esitys on rajaamassa subjektiivista päi-vähoito-oikeutta vain kunnallisessa päivähoidossa olevilta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan samalla tavoin verovaroista kuin kunnallinen päivähoito.

JHL:n koko lausunto päivähoitolain ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muutoksista