Siirry sisältöön

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain
valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa todetaan uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta.

JHL:n lausunnossa huomio kiinnitetään henkilöstön asemaan sote-uudistuksessa sekä sote-palvelujen järjestämisvastuuseen.

Henkilöstön asemaan kiinniteetävä huomiota

JHL:n mielestä lainsäädännöllisten tavoitteiden tulee ohjata palveluiden sisällöllistä kehittämistä ja että henkilöstön on oltava vahvasti mukana tässä kehittämistyössä. Uudistus edellyttää myös sote-henkilöstön keskinäisen työnjaon kokonaisvaltaista kehittämistä.

Sote-uudistuksella on liiton mukaan merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Mikäli henkilöstön asemaa ei turvata kuntarakennelain 29§:ää vastaavasti, joutuvat kunta-alan palkansaajat keskenään täysin erilaiseen asemaan riippuen siitä, ovatko he kuntajaon kautta syntyneen uuden kunnan palveluksessa vai sote-uudistuksen perusteissa esiteltyjen uusien työnantajien palveluksessa.

JHL esittää, että henkilöstön asemasta ja yhteistoimintavelvollisuudesta sote-uudistuksen yhteydessä säädetään vastaavasti kuin kuntajakojen osalta kuntarakennelaissa (478/2013 ).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnissa JHL esittää lausunnossaan että lakiesityksessä pitäisi paremmin ottaa huomioon peruskunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteys kunnan muihin toimijoihin (varhaiskasvatus, opetus-, kulttuuri-, liikunta-, nuorisotoimi, kaavoitus jne.) Aluetasolla terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä pitäisi vahvistaa yhteistyövelvoitteella alueen muiden toimijoiden kanssa.

Palvelujen järjestämisvastuuseenJHL esittää, että  palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi palveluiden järjestämisestä vastuussa olevan tahon pitää kerätä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä.

Lisäksi on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta.

Erityisvastuualueen tehtävissä JHL:n mielestä on varmistettava että sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, koulutus- ja kehittämispanokset kohdennetaan palvelurakenteen kaikille tasoille.

Lausunto on annettu sähköisellä lomakkeella – ohessa JHL:n lausunto kokonaisuudessaan

Lakiesitys soviaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (STM)
Sote-uudistus järjestämislain valmistelu (STM)