Anställningsformer

Jobba heltid

Då arbetstiden per vecka överstiger 30 timmar, är det fråga om ett heltidsarbete. Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga åtta timmar per dygn eller 40 timmar per vecka. Arbetstiden kan också ordnas så att den under en högst 52 veckors period uppgår till i genomsnitt högst 40 timmar i veckan. Genom kollektivavtal har man i allmänhet kommit överens om kortare arbetstid än så.

Jobba deltid

Deltidsarbete innebär att den anställdes arbetstid understiger full arbetstid enligt kollektivavtalet eller lag. I allmänhet handlar det om att jobba mindre än 30 timmar per vecka. I utkomstskyddet för arbetslösa anses man jobba deltid, då arbetstiden är högst 80 procent av maximiarbetstiden.

Om arbetsgivaren har merarbete att erbjuda de deltidsanställda, ska arbetsgivaren göra så och dessutom erbjuda arbetstagarna utbildning som är rimlig med hänsyn till arbetstagarens lämplighet. Arbetstagarna ska också på vedertaget sätt meddela de deltidsanställda om arbetsplatser som blir lediga.

Arbetsgivaren kan ensidigt av ekonomiska och produktionsmässiga skäl ändra en heltidsanställning till deltidsarbete med iakttagande av uppsägningstiderna. Den som mot sin vilja fått se sin arbetstid förkortad till deltidsarbete har rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning.

Anställning tills vidare

En anställning som gäller tills vidare är inte tidsbestämd. Det kallas ofta fast anställning. Anställningen upphör då någondera parten säger upp den, vilket ändå för arbetsgivarens vidkommande förutsätter vägande sakskäl, till exempel med avseende på arbetstagarens person eller på grund av ekonomiska och produktionsmässiga omständigheter. Uppsägningstiden, som ofta regleras genom kollektivavtal, beror på anställningstidens längd.

En fast anställning kan under vissa omständigheter också hävas av någondera parten, varvid anställningen upphör omedelbart. Förutsättningen för hävning är att motparten har gjort sig skyldig till ett synnerligen allvarligt avtalsbrott.

Tidsbestämd anställning

En visstidsanställning gäller en viss tid eller slutförande av ett visst arbetsprojekt. Arbetsavtalet ska innehålla en exakt skrivning om när arbetsavtalet börjar och när det slutar. Ifall visstidsanställningen inbegriper en prövotid, kan avtalet sägas upp under prövotiden (som i åtta månaders eller kortare avtal är högst hälften av anställningens längd) oberoende av avtalets tidsbestämdhet. I övrigt är det inte tillåtet att säga upp en visstidsanställd, förutom genom hävning eller om visstidsavtalet innehåller ett uppsägningsvillkor.

Arbetsavtal som gäller tills vidare är normalfallet för anställningar, och tidsbestämda avtal kan ingås bara om det finns grundad anledning. Undantag är visstidsanställningar på arbetstagarens initativ. JHL har gett ut en handbok, där vi analyserar dels godtagabara, dels tvivelaktiga skäl för visstidsanställning.

Bemanningsarbete

Bemanningsföretag hyr ut arbetskraft till kundföretag. Bemanningsföretaget är arbetsgivare, även om den anställde konkret jobbar i kundföretaget. Lönen betalas av bemanningsföretaget, som sörjer för alla normala arbetsgivaråligganden, inklusive företagshälsovården. Bemanningsarbetaren har samma rätt som andra anställdas till exempelvis sjuk- och familjeledighet eller ledighet för att vårda ett sjuk barn.

Om bemanningsföretaget har anslutit sig till ett kollektivavtal, omfattas bemanningsarbetaren av detta kollektivavtal oavsett kundföretagets kollektivavtal. I annat fall gäller kundföretagets kollektivavtal. Vad som gäller ska framgå av bemanningsarbetarens arbetsavtal. Arbetstagaren representeras av bemanningsföretagets förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige, men han eller hon kan också vända sig till kundföretagets personalrepresentanter, i synnerhet i arbetarskyddsfrågor. Kundföretaget svarar för arbetarens arbetarskydd och introduktion i arbetsuppgifterna.

Bemanningsföretaget kan placera den anställde i flera kundföretag samtidigt, men arbetstagaren får inte utan arbetsgivarens (bemanningsföretagets) samtycke jobba för ett konkurrerande företag.

Korttidsjobb

Det är fråga om korttidsjobb, då arbetet består av kortvariga anställningsförhållanden, oavsett om jobbet är på heltid eller på deltid.

Inhopp

Inhopp är arbete, där arbetspassen består av några timmar i sänder. Det är vanligt att den som gör inhopp arbetar för flera arbetsgivare parallellt.

Arbetsavtalslagen och korttidsjobb

Arbetsavtalslagen innehåller bestämmelser som begränsar användningen av tidsbestämda anställningar. Det ska finnas en grundad anledning för att anställningen är just tidsbestämd. Även om visstidsanställningar fortfarande är vanliga, har arbetsavtalslagen varit ett viktigt verktyg i utvecklingen av anställningstryggheten.

Semesterlagen och korttidsjobb

Revideringen av semesterlagen 2005 innebar att det infördes ett stadgande om att personer som har varit anställda hos samma arbetsgivare genom flera på varandra följande visstidsavtal har rätt till ledighet som motsvarar semester.

Samarbetslagarna och korttidsjobb

Samarbetslagarna för de olika avtalssektorerna har kompletterats med bestämmelser enligt vilka förtroendemännen måste informeras om antalet visstidsanställda på arbetsplatsen och om varför en del av personalen är anställd för viss tíd. Principerna för anlitande av visstidsanställningar ska behandlas i samarbetsförfarandet mellan arbetsgivaren och peronalrepresentanterna. Stadgandena har gett förtroendemännen ett instrument för att kunna övervaka situationen och med vilket de i vissa fall också framgångsrikt kan förhandla om att fastanställa personer som förut har haft tidsbundet avtal.

Handbok om bemanningsarbete

Arbets- och näringsministeriets guide om hyrt arbete (uppdaterad version från år 2013)

Uppdaterat: 2016-02-10

Senaste nytt

2017-06-30 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2017-06-20 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2017-06-20 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2017-06-19 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Egentliga Finland
2017-06-14 På svenska » Arbetsliv » Arbetshälsa
2017-06-13 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2017-06-13 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Bränsle och hyrbil
2017-06-13 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Svensktalande personal
2017-06-08 På svenska » Arbetsliv » Hjälp i anställningsfrågor » Arbetsavtal
2017-05-30 På svenska » Gör och lär » Utbildning