Pätkätyöläisen työttömyysturva

Työttömyysturva pätkätyössä Pätkissä ja osa-aikaisesti tehtävät työt vaikuttavat työttömyysetuuksiin - niin työttömyyspäivärahaoikeuden täyttymisen kuin päivärahan maksamisenkin suhteen.

Työssäoloehdon kertyminen

Jos olet työttömyyskassan jäsen, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan kun olet tehnyt vakuutettua palkkatyötä jäsenyysaikanasi vähintään 26 kalenteriviikkoa niin, että työtä kunakin kalenteriviikkona on vähintään 18 tuntia.

Jotta työ voidaan lukea työssäoloehtoon, on sen siis oltava työsuhteessa tehtyä vakuutettua palkkatyötä. Tällöin edellytetään, että työnantaja valvoo työn tekemistä ja palkasta on pidätetty ja maksettu ennakonpidätyksen lisäksi lakisääteiset työnantaja- ja työntekijämaksut, joita ovat mm. työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksut sekä sotu-maksut.

Työssäoloehtoa voit kerryttää pätkissä ja osa-aikaisessa työssä tai useassa osa-aikaisessa työssä, kunhan se täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksoa voidaan myös pidentää, mikäli olet ollut esim. sairaana, opiskellut tai ollut äitiys- isyys- tai vanhempainvapaalla.

Päivärahan määrittelyssä on hyvä ottaa huomioon se, että jos teet osa-aikaista työtä ja työtä on vaikka 20 h/kalenteriviikko, on tuo palkka koko viikon (eli 5 päivän) palkka. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukaista.

Tutustu

Työssäoloehdon täyttyminen
Päivärahan määrittely

Yritystoiminta tai oma työ

Palkansaajakassan työssäoloehtoa kerryttää vain työsuhteessa tehty työ. Tällöin työ on työnantajan valvomaa ja palkasta peritään lakisääteiset työnantajamaksut ja verot. Jos teet samaan aikaan työtä yrittäjänä tai muuta omaa työtä, ne eivät kerrytä työssäoloehtoasi. Myöskään palkkioperusteinen työ ei kerrytä työssäoloehtoa. Palkkioperusteista työtä ei tehdä työsuhteessa eikä työn tekemistä valvota samoin perustein kuin työsuhteista työtä. Usein myös työnantaja- ja työntekijämaksut on pidättämättä ja suorittamatta.

Työtön työnhakija

Saadaksesi työttömyyspäivärahaa sinun on aina ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Jos harjoitat päätoimen ohella yritystoimintaa tai muuta omaa työtä ja palkkatyö loppuu tai vähenee, yritystoiminnan laajuudesta on tehtävä selvitys TE-toimistolle.

Mikäli TE-toimisto katsoo, että yritystoimintasi on niin laajaa, ettei sinun voida katsoa olevan työmarkkinoiden käytettävissä, ei sinulle voida maksaa päivärahaa. Mikäli TE-toimiston arvion mukaan yritystoimintasi on sivutoimista, voi sinulla olla oikeus soviteltuun päivärahaan.

Sovitellun päivärahan maksaminen

Jos olet jo täyttänyt työssäoloehdon ja teet pätkä- tai osa-aikatyötä, sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jolloin neljän viikon tai kuukauden tarkastelujakson aikana puolet saadusta palkasta vähentää päivärahan maksua. Palkasta vähennetään ensin suojaosuus 300 €/kk tai 279 €/4vko. Sinun on oltava kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Myös sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo otetaan huomioon sovitellun päivärahan maksamisessa. Yritystuloksi katsotaan ensisijaisesti viimeisessä vahvistetussa verotuksessa ilmoitetut ansiotulot. Summa jaetaan 12:lla jotta saadaan kuukausitulo ja siitä puolet otetaan huomioon soviteltua päivärahaa vähentävänä summana. Jos verotustietoja ei ole käytettävissä tai ne ovat oleellisesti muuttuneet, käytetään muuta luotettavaa selvitystä. Myös yritystulosta vähennetään ensin suojaosuus.

Tutustu

Sovitellun päivärahan maksaminen

Uuden työssäoloehdon kertyminen

Kun sinulle maksetaan päivärahaa tai soviteltua päivärahaa, niin kaikki päivärahaoikeuden alkamisen jälkeen tehdyt palkkatyöt kerryttävät uutta työssäoloehtoa. Eli aina kun työtä on vähintään 18 h/kalenteriviikko, niin työttömyyskassa kirjaa rekisteriinsä työssäoloehtoviikon täyttymisen. Kun näitä viikkoja kertyy yhteensä 26, niin työssäoloehto täyttyy ja 500-päivän laskuri nollataan. Päiväraha määritellään myös uudelleen ja asetetaan uusi omavastuuaika mikäli niitä ei ole vuoden sisällä tehty.

Kun päiväraha määritellään uudelleen, on uusi päiväraha aina vähinään 80 prosenttia aiemmasta päivärahasta ilman lapsikorotuksia, mikäli sinun 500 päivän enimmäismaksuaika ei ole täyttynyt.

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala