Määräaikaiset palvelussuhteet

Määräaikaisuus valtiolla JHL:n tavoite on, että määräaikaiset palvelussuhteet pääsääntöisesti vakinaistetaan.

Valtiolla on edelleen noin 20 % henkilöstöstä määräaikaisessa palvelussuhteessa. On mahdollista, että näistä osa on laittomissa määräaikaisissa suhteissa.

Määräaikainen virkasuhde

Valtion virkamieslaki vuodelta 1994 rajoitti määräaikaisen virkasuhteen käyttöä ja sääti sen laittomalle käytölle korvausvelvoitteen.

Lain mukaan virkamies voidaan nimittää määräajaksi vain, jos työn luonne, sijaisuus, tehtävien väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaisuutta. Tällöin virkamiestä ei nimitetä virkaan vaan virkasuhteeseen.

Jos henkilö kuitenkin nimitetään määräajaksi, tulee nimittämiskirjasta ilmetä määräaikaisuuden peruste ja tällöin henkilö on nimitettävä koko perusteena olevaksi ajaksi.

Jos määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus, nimikirjasta on ilmettävä, kenen sijaisena toimitaan.

Määräaikanen tehtävä pitää myös pystyä rajaamaan ajallisesti. Jos työnantaja käyttää määräaikaista virkasuhdetta vastoin lakia, niin virkamies voi vaatia hallinto-oikeudelta korvausta, joka on vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus.

Määräaikainen työsuhde

Työsopimuslaissa määritellään, milloin työnantaja saa käyttää määräaikaista työsuhdetta. Lähtökohtana on, että työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy.

Jos työvoiman tai sijaisten tarve on pysyvä, ei työnantaja saa käyttää määräaikaista työsuhdetta. Ilman perustetluja tehtyjä, toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina eli pysyvinä.

Jos työntekijä pitää määräaikaisen työsuhteen käyttöä laittomana, hän voi hakea vahingonkorvausta ja mahdollista irtisanomisajan palkkaa käräjäoikeudesta palvelussuhteen päätyttyä.

Luottamusmiehelle annettavat tiedot

Työnantaja käsittelee luottamusmiehen kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa voimassa olevia määräaikaisia palvelussuhteita. Tällöin tarkastellaan tapauskohtaisesti määräaikaisuuksien perusteita ja vakinaistamismahdollisuuksia.

Mikäli epäilet, että määräaikaisessa pavelussuhteessasi on jotain ongelmia, ota yhteys luottamusmieheesi tai lähimpään JHL:n aluetoimistoon.

Määräaikaisuuteen liittyviä linkkejä

Päivitetty: 22.3.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala