JHL:n kuntavaalitavoitteet

Kuntavaalit 2017 JHL Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa. Kuntiin jää soten jälkeen merkittävä määrä erilaisia kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tehtäviä. Kuntapäättäjä tekee päätöksiä esimerkiksi kaavoituksesta, rakentamisesta, päiväkodin ryhmäkoosta, nuorisopalveluista tai liikuntapaikkojen käyttömaksuista.

Kuntalaiset tarvitsevat kitkattomia ja yhteensopivia palveluja. Siksi tuki- ja peruspalvelut on pidettävä ydinpalvelujen yhteydessä. Näin saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Julkisia palveluja tuotetaan kunnissa, yrityksissä ja järjestöissä. Yhteistä näille kaikille on se, että niissä ovat ammattilaiset asialla. JHL vaatii heille kaikille reiluja työehtoja. Kuntapäättäjät ovat avainasemassa päättämässä niistä, kun he tekevät ratkaisuja kilpailuttamisesta ja hankinnoista.

Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyy helmikuun lopussa. Lähde rohkeasti ehdolle kestävän kuntapalvelun puolesta!

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.—4.4.2017

Liiton tuki ehdokkaille

Kuntavaaliehdokkaissa on useita satoja JHL:n jäseniä, joten emme pysty tukemaan ehdokkuutta rahallisesti. Tuemme vaalityötä tausta-aineistolla ja asiantuntijoiden blogiteksteillä, joista on toivottavasti hyötyä ehdokkaiden omassa vaalityössä. Myös omasta yhdistyksestä kannattaa kysyä tukea. Menestystä vaaleissa jokaiselle!

Henkilöstöä arvostava kunta
JHL:n kuntavaalitavoitteet

Julkisia palveluja tuotetaan kunnissa, yrityksissä ja järjestöissä. Yhteistä näille kaikille on se, että niissä on ammattilaiset asialla. Me vaadimme kaikille reilut työehdot ja työolosuhteet, joista kuntapäättäjät ovat kilpailuttamisen ja hankintojen kautta asiaa ratkaisemassa.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunta

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunta koostuu palvelujen toimivuudesta ja saumattomasta yhteensopivuudesta. Tukipalveluja ei saa irrottaa varsinaisesta substanssityöstä, jos halutaan paras mahdollinen lopputulos.

KUNNAN PALVELUJA yhdistää parhaimmillaan se, että ne ovat asukkaita lähellä, niiden avulla ylläpidetään hyvinvointia ja ne linkittyvät saumattomasti toisiinsa. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen panostaminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä.

PALVELUJEN TUOTTAJAVERKOSTO pirstaloituu helposti silloin, kun kunta ulkoistaa palvelusta ison osan palvelusetelillä yksityisille toimijoille, eikä pidä kokonaisuutta omissa käsissään.

KAIKILLA TEHTÄVILLÄ ON MERKITYSTÄ kuntalaisen arjen sujumisen kannalta. Ammattihenkilöstö huoltaa, kasvattaa ja opettaa. Ammattitaitoinen tukipalveluhenkilöstö puolestaan pitää koulut, päiväkodit ja sairaalat siistinä. Tukipalvelua on myös ravitsevan ja laadukkaan ruuan tarjoilu.  Liikuntapaikat, julkinen liikenne ja infra-palvelut on myös pidettävä kunnossa, jotta hyvinvointia ja terveyttä voidaan aidosti ylläpitää.

ILMAN TOIMIVIA TUKIPALVELUJA palvelut olisivat kokonaisuudessaan vähemmän laadukkaita. Tukipalvelujen atkuva kilpailuttaminen vie energiaa myös ammattihenkilöiltä. Henkilöiden vaihtuvuus, epäselvät toimeksiannot ja liiallinen kiire lisäävät osaltaan korjausvelkaa, josta kuntapäättäjien tulisi olla huolissaan.

Kaikkien palvelujen laatu on ratkaistavissa sekä omaa työtä kehittämällä että kiinnittämällä huomiota hankintojen laatuun.

Henkilöstöä arvostava kunta

Kun palvelun laatu ja henkilöstön asema turvataan kaikissa tilanteissa, kunta tekee omalta kannaltaan parhaan mahdollisen päätöksen: paikalliset työpaikat ja verotulot säilyvät ja palveluketjut pysyvät eheinä.

KUNTAPÄÄTTÄJIEN ON VARMISTETTAVA se, että sekä kuntalaisilla, että kuntapalveluja tuottavilla ammattilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa palveluihin ja työn sisältöön. Osallistumismahdollisuudet eivät synnyt itsestään, ja ne on varmistettava palvelujen tuottajatahosta riippumatta.

KUNNAN TULEE PANOSTAA aitoon tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen, joka tehdään yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Perusteettomat 0-tuntisopimukset eivät kuulu elinvoimaisen kunnan sisällä oleviin työsuhteisiin illään työnantajasektorilla.

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN EI RIIPU TYÖNANTAJASTA. Kunnan omat työntekijät ovat kunnan merkittävä voimavara.

Olennaista on se, että kilpailu ei ole epätervettä ja että henkilöstöä arvostetaan koko palveluketjun osalta ja jokaisella työnantajasektorilla. Arvostuksen tulee näkyä työolosuhteissa, palkassa ja työpaikkojen laadussa.

Tervettä kilpailua toteuttava kunta

Kunta on monipuolinen, elinvoimainen ja houkutteleva, jos työntekijöiden ammattitaitoa hyödynnetään täysimääräisesti, työsuhteet ovat reiluja ja epätervettä kilpailua eri sektoreiden välillä ei ilmene. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntapäättäjät vaativat omassa kunnassaan kilpailutuksen kriteereihin palvelun laatuun ja henkilöstörakenteeseen liittyviä asioita.

KUNTAPÄÄTTÄJIEN TULISI VAATIA oman kuntansa palvelustrategiaan pitkäjänteistä kehittämistyötä ja henkilöstöpolitiikan nostamista keskiöön. Tämä tarkoittaa oman työn ja henkilöstön aseman lisäksi kunnan sisällä eri yrityksissä tehtävän työn ja työolosuhteiden vaalimista.

ULKOA OSTETTUA PALVELUA PITÄÄ VALVOA ja sen sisältö määritellä. Kuntapäättäjillä on iso vastuu huolehtia osaltaan siitä, että kunnan tekemät valinnat palvelun tuottajien osalta ovat kestäviä.

Hankintalaki mahdollistaa sosiaalisten kriteerien asettamisen.

LAATUKRITEEREJÄ ROHKEASTI ASETTAMALLA kunnan järjestämät palvelut tuottaa aina ammattitaitoinen henkilökunta ja palvelun laatu on sellaista, jonka kunta haluaa asukkailleen tarjota.

JULKISTEN PALVELUJEN TUOTTAJIKSI tulisi valita vain sellaisia yrityksiä, jotka eivät tavoittele ylimitoitettua voittoa toiminnalleen, vaan ovat myös valmiita investoimaan palvelujen sisältöön ja henkilöstöön.

JULKINEN PALVELU ei voi olla vain voiton tavoittelun väline, vaan sen on ensi sijassa palveltava kaikkia ihmisiä asapuolisesti varallisuuteen katsomatta.

KUNNAN TULISI aina pohtia kilpailutustensa vero-, henkilöstö- ja työllisyysvaikutuksia alueelleen. Julkisen talouden ja yleisen hyväksyttävyyden kannalta Suomeen jäävien verotulojen merkitys on suuri.

JHL:n teettämä kuntatutkimus:  Julkisten palvelujen tulevaisuus

JHL kuntavaalitavoitteet (pdf)

JHL:n taustamateriaalia kuntavaaleihin

Lue myös JHL blogit:

Lisätietoja: Erityisasiantuntija  Minna Salminen 050 445 5350

Uusimmat päivitykset

24.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
4.7.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Jäsenpalvelun yhteystiedot
4.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Edunvalvonnan neuvontapuhelin
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Työkyvyttömyys ja vuosiloman siirtäminen
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Teknisen henkilöstön sopimus » Teknisten palkat kunnissa
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Tuntipalkkaisten palkat
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla » Jaksotyöuudistus
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla